Câu 59: BHTN

Xin nói rõ hơn BHTN. Người lao động bắt buộc tham gia BHTN ngay từ khi ký HĐLĐ hay người lao động sau khi làm việc tại công ty đủ 12 tháng (Có ký HĐLĐ và có tham gia BHXH đủ 12 tháng) mới bắt buộc tham gia BHTN.
NLĐ cần phải tham gia BHTN bắt buộc bắt đầu khi ký HĐLĐ đủ 12 tháng trở lên

BHXH Bình Dương

Comments are closed.