Câu 43: Trường hợp cấp sổ mới

Đối với trường hợp cấp sổ mới còn sót lại (công ty đã nộp 2a để cấp sổ mới của tháng đó rồi) thì tại sao BHXH lại bắt công ty làm lại mẫu 2a để nộp mà không sử dụng mẫu đề nghị cấp sổ BHXH kỳ trước như dã làm. Nếu cty nộp tờ khai BHXH để cấp sổ mới cho nhiều tháng khác nhau, không lẽ cty phải in lại mẫu 2a của từng tháng hay sao? Tại sao BHXH không dùng lại mẫu 2a bản photo mà bắt cty phải ký lại và đóng dấu?
Do lịch sử để lại trước đây có một số sổ BHXH chưa cấp vì nhiều lý do, nay cần phải cấp sổ mới cho các trường hợp còn sót lại. Công ty cần làm mẫu 04/SBH cũ kèm theo tờ khai. Cần làm sớm việc này không để kéo dài. Các trường hợp khác vẫn có thể liên hệ trực tiếp phòng sổ thẻ BHXH Bình Dương.

bao hiem, baohiem, bảo hiểm
bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.