Câu 379: Bảo hiểm sinh mạng cá nhân loại trừ những trường hợp nào?

Câu 379:  Bảo hiểm sinh mạng cá nhân loại trừ những trường hợp nào?

         Trả lời:

Trường hợp người được bảo hiểm bị tử vong do những nguyên nhân sau đây không thuộc phạm vi bảo hiểm:

– Người được bảo hiểm vi phạm pháp luật;

– Hành động cố ý của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp của người được bảo hiểm.

– Người được bảo hiểm bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma túy hay các chất kích thích tương tự khác.

– Chiến tranh, động đất, núi lửa.

Comments are closed.