Câu 119:Tai nạn lao động

1. Công ty c? anh A ?i nuôi công nhân b? tai n?n lao ??ng (TNL?) ?i?u tr? t?i b?nh vi?n 1 tháng thì công ty có gi?m anh A và ng??i b? TNL? trên m?u 03a không? N?u gi?m thì tháng ?ó 2 ??i t??ng trên khi ngh? vi?c có ???c h??ng ch? ?? BHXH 1 l?n không? 2. Th? t?c ?? NL? ???c h??ng tr? c?p TNL??

1. Ng??i b? TNL? và anh A s? ???c h??ng 100% ti?n l??ng và các kho?n ph? c?p khác n?u có, c? 2 tr??ng h?p ??u ?óng BHXH, BHYT, BHTN.
2. Th? t?c ?? h??ng TNL? g?m có:
– Biên b?n TNL?.
– S? BHXH.
– Gi?y ra vi?n.
– Công v?n ?? ngh? h??ng TNL? theo m?u.
– Biên b?n c?a H?i ??ng giám ??nh y khoa (G?YK).

Comments are closed.