Câu 106:BHYT suốt đời có khám bệnh ở một nơi khác được không

1. Bà ngo?i tôi là ng??i CCCM, th??ng binh lo?i 3 và h??ng li?t s?. Bà ngo?i tôi ???c c?p 1 th? BHYT su?t ??i. V?y khi tôi mu?n bà ??a ?i KCB ? t?nh khác t?nh th??ng trú c?a tôi ???c không và c?n nh?ng gi?y t? gì? N?u tôi ??a bà vào t?nh Bình D??ng ??nh c? luôn thì tôi có th? xin ?? ngh? chuy?n ch? ?? chính sách c?a bà tôi lãnh t?i Bình D??ng ???c không? N?u ???c thì tôi làm nh?ng th? t?c gì ?? ???c lãnh l??ng theo chính sách t?i Bình D??ng. Khi bà ?? tu?i th? 80 thì có ???c h??ng thêm ch? ?? gì không?2. N?u gi?y ngh? ?m h??ng BHXH c?a công nhân là 2 tháng nh?ng ??n tháng 4 công nhân m?i n?p gi?y lên thì tôi ph?i xét l??ng ???c h??ng cho nhân viên theo th?i gian n?p cho BHXH, hay xét theo ngày th?c t? ghi trên gi?y ngh? ?m h??ng BHXH. Xin c?m ?n!

Hi?n nay th? BHYT có quy ??nh n?i khám ch?a b?nh ban ??u. N?u ?i khám trái tuy?n thì chi phí ??ng chi tr? cao h?n áp d?ng cho t?t c? các lo?i th? BHYT. Tr??ng h?p c?a Bà ??nh c? ? Bình D??ng nên chuy?n h? s? ?? l?nh ti?n chính sách t?i Bình D??ng.

Khi Bà ?? 80 tu?i thì ???c h??ng ch? ?? ng??i cao tu?i do S? lao ??ng th??ng binh & xã h?i qu?n lý, b?n liên h? v?i S? L? TB&XH ?? bi?t th? t?c và ch? ?? liên quan

Comments are closed.