Câu 1: nộp sổ BHXH

1. Trường hợp có 2 số sổ BH, 1 sổ ở tp HCM (T 7/2009->T3/2010). 01 sổ ở Bình Dương (T 1/2011). Thì có thể gộp 2 sổ này chung vào 1 sổ ở Bình Dương được không?2. Trong thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản 4 tháng thì người lao động không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN nhưng khi lãnh tiền BHXH 1 lần thì 4 tháng nghỉ thai sản có được tính là có tham gia BHXH không?

1. Có 2 sổ BHXH thì bạn nộp sổ BHXH cũ cho đơn vị mới để đơn vị mới nộp sổ cho BHXH gộp chung thành 1 sổ. Việc này phải thực hiện sớm vì cần thiết khi giải quyết chế độ BHTN.

2. Khi nữ lao động nghỉ thai sản mà nghỉ việc có 2 trường hợp xảy ra.
– Nếu NLĐ nghỉ việc trước khi sinh con thì 4 tháng nghỉ sinh con không được tính là thời gian tham gia BHXH.
– Nếu NLĐ khi nghỉ chế độ thai sản sau đó chấm dứt HĐLĐ thì thời gian thai sản được tính là thời gian tham gia BHXH.

Comments are closed.