BVH: Lợi nhuận 9 tháng đạt 1.024,23 tỷ đồng, tăng 33,48%

altTập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2012 và 9 tháng đầu năm 2012.

heo đó, doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm quý III/2012 của BVH đạt 2.076,94 tỷ đồng, tăng 7,56%. Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm là âm 148 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động ngân hàng của BVH đạt 48 tỷ đồng, giảm 58% so với quý III/2011. Lợi nhuận sau thuế quý này 279,08 tỷ đồng, tăng 6,94% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2012, BVH đạt 6.224,06 tỷ đồng doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm, tăng 9,22%. Lợi nhuận thuần kinh doanh bảo hiểm âm 375,9 tỷ đồng; lợi nhuận từ hoạt động ngân hàng đạt 317,3 tỷ đồng; giảm 6,6%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.024,23 tỷ đồng, tăng 33,48% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, lãi của chủ sở hữu BVH là 952,2 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ.

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng đầu năm 2012 đạt 1.398 đồng.

Năm 2012, công ty mẹ BVH đặt kế hoạch doanh thu 1.330 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 915 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 12%. Theo BCTC quý III/2012 của công ty mẹ, BVH đạt 964,34 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế là 690,158 tỷ đồng. Như vậy, công ty mẹ BVH mới chỉ hoàn thành 72,5% kế hoạch doanh thu và 75,4% kế hoạch lợi nhuận.

Ngày 29/11/2012, Tập đoàn Bảo Việt sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 để bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017) và phê chuẩn về việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc (ngày 15/10/2012).

Nguồn ndhmoney.vn

Comments are closed.