BVH: Hoạt động kinh doanh bảo hiểm lỗ hơn 890 tỷ đồng

Năm 2009, BVH đạt 1.250 tỷ đồng LNTT. Trong đó, hoạt động tài chính đóng góp 2.061 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục lỗ nặng hơn năm trước.

Theo báo cáo hợp nhất đã tài chính đã kiểm toán, năm 2009, Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đạt 1.250 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 747 tỷ, tương ứng tăng 149% so với niên độ kế toán từ ngày 16/10/2007 đến đến 31/12/2008.

Phần lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của BVH là 891,75 tỷ đồng, tương ứng với EPS đạt 1.556 tỷ đồng.

Theo kết quả chưa hợp nhất thì riêng công ty mẹ – Tập đoàn Bảo Việt đạt 807,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm: tiếp tục lỗ

BVH sở hữu 2 công ty hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm là Bảo hiểm Bảo Việt – dẫn đầu về thị phần bảo hiểm phi nhân thọ và Bảo Việt Nhân thọ – đứng thứ 2 về thị phần bảo hiểm nhân thọ.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2009 của BVH đạt hơn 7.393 tỷ đồng. Hai hoạt động bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ có doanh thu phí tương đương nhau, lần lượt là 3.710 tỷ và 3.862 tỷ đồng.

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm (KDBH) của đạt 5.193 tỷ đồng, giảm 781 tỷ so với niên độ tài chính từ 16/10/2007.

Khoản doanh thu này vẫn không bù đắp được cho các chi phí liên quan đến hoạt động KDBH bao gồm: chi trực tiếp (4.774 tỷ đồng), chi phí quản lý (1.187 tỷ) và chi phí bán hàng (122 tỷ).

Do đó, năm 2009, BVH tiếp tục bị lỗ hơn 890 tỷ đồng, tăng 169 tỷ so với niên độ kế toán trước.
Theo thống kế của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, những năm gần đây, đa số các doanh nghiệp bảo hiểm đều lỗ từ hoạt động KDBH. Lợi nhuận có được chủ yếu từ hoạt động đầu tư tài chính.

Chỉ tiêu (tỷ đồng)
Năm 2009
16/10/07-
31/12/08
Thu phí bảo hiểm gốc
7393.4
8114.2
Thu phí nhượng tái bảo hiểm
151.7
166.5
Doanh thu thuần HĐ KDBH
5193.4
5974.8
Lợi nhuận thuần HĐ KDBH
-890.3
-721.4
Lợi nhuận thuần HĐ Ngân hàng
161.8
0.0
Lợi nhuận thuần từ các HĐ khác
-109.9
-136.9
Lợi nhuận HĐ tài chính
2061.6
1332.5
Lợi nhuận hoạt động khác
13.9
6.2
Lợi nhuận từ LD, LK
13.1
22.3
LNTT
1250.1
502.7
LNST
1011.5
325.6
LNST thuộc về cổ đông cty mẹ
891.8
529.5
EPS (đồng)
1556
924

Kết quả kinh doanh của BVH

 Hoạt động tài chính: Lãi hơn 2.061 tỷ đồng

Tổng thu nhập từ hoạt động tài chính đạt 2.393 tỷ đồng, bao gồm các khoản thu nhập chính là Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu (1.009 tỷ); Lãi tiền gửi (799 tỷ); Lãi đầu tư chứng khoán (296 tỷ)…

Tổng chi phí tài chính là 332 tỷ đồng, đã bao gồm 636 tỷ đồng hoàn nhập dư phòng. Trong niên độ trước, BVH phải chi dự phòng hơn 1.138 tỷ đồng.

Hoạt động ngân hàng đóng góp 161,7 tỷ đồng lợi nhuận. Do Ngân hàng Bảo Việt bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2009 nên năm 2008 không có khoản thu từ hoạt động này.

Nguồn thu từ các hoạt động khác bao gồm 1 số hoạt động của Công ty chứng khoán Bảo Việt (không tính hoạt động tự doanh), công ty quản lý quỹ, dịch vụ đào tạo…

Theo kết quả kiểm toán thì năm 2009, Chứng khoán Bảo Việt (BVS) đạt 174,47 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2008, công ty này lỗ 452 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt có các công ty con là:

    *    Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
    *     Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
    *     Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF)
    *     CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)
    *     Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank)
    *     CTCP Đầu tư Bảo Việt (BVInvest)
    *     Công ty TNHH Bảo Việt – Âu Lạc

Tại ngày 31/12/2009, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của BVH lần lượt là 33.714 tỷ và 8.588 tỷ đồng.

Trong tháng 1/2010, Tập đoàn Bảo Việt đã tăng vốn điều lệ từ trên 5.730 tỷ đồng lên 6.267 tỷ đồng thông qua việc phát hành riêng lẻ hơn 53,68 triệu cổ phần cho Công ty Bảo hiểm HSBC (khu vực Châu Á-Thái Bình Dương).

Sau đợt phát hành này thì tỷ lệ sở hữu của HSBC tại BVH tăng từ 10% lên 18%.
ĐHCĐ thường niên năm 2010 của BVH sẽ được tổ chức vào sáng ngày 17/4 tại khác sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
 
Báo cáo kiểm toán hợp nhất
Báo cáo kiểm toán công ty mẹ
 
K.A.L
Theo Báo cáo tài chính BVH

Comments are closed.