Bức tranh thị trường bảo hiểm Việt Nam 6 tháng đầu năm

Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến hết tháng 6, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đạt hơn 1,36 triệu hợp đồng, tăng 12% so với cùng kì năm ngoái.

bức tranh thị trường bảo hiểm

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vừa công bố số liệu ước tính về thị trường bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm.

Theo đó, tại khối Bảo hiểm nhân thọ, đến hết tháng 6/2020, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đạt hơn 1,36 triệu hợp đồng, tăng 12% so với cùng kì năm ngoái. Số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kì đạt hơn 12,03 triệu hợp đồng, tăng 19,7%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm của khối nhân thọ đạt 55.953 tỉ đồng, tăng 19% so với cùng kì năm ngoái. Cùng với việc tăng về số hợp đồng khai thác mới và doanh thu phí bảo hiểm, phí bảo hiểm khai thác mới của khối nhân thọ tính đến tháng 6 tăng 13%, đạt 17.304 tỉ đồng.

Ở khối Bảo hiểm phi nhân thọ, doanh thu ước tính đạt 29.991 tỉ đồng trong 6 tháng, tăng trường khoảng 7% so với cùng kì năm trước. Chi phí bồi thường ở mức 9.028 tỉ đồng, tương ứng với tỉ lệ bồi thường khoảng 33% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Cụ thể, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỉ trọng lớn nhất 31% với doanh thủ đạt 8.236 tỉ đồng. Trong đó, doanh thu từ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chiếm 2.495 tỉ đồng, tăng trưởng 33%, doanh thu từ bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện chiếm 5.916 tỉ đồng, giảm 2%. Song, chi phí bồi thường của loại bảo hiểm này cũng chiếm tỉ trọng lớn nhất với 3.821 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường là 46%.

tỷ lệ bồi thường bảo hiểm

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 8.051 tỉ đồng chiếm tỉ trọng 30%, tăng trưởng 8%. Chi phí bồi thường ở mức 2.458 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường là 31%.

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 3.790 tỉ đồng chiếm tỉ trọng 14%, tăng trưởng 9%. Chi phí bồi thường ở mức 847 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường là 22%.

Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 3.068 tỉ đồng chiếm tỉ trọng 11%, tăng trưởng 13%. Chi phí bồi thường ở mức 776 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường là 25%. Trong đó, doanh thu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đạt 2.443 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 9%, chi phí bồi thường là 412 tỉ đồng. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 771 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 3%, chi phí bồi thường là 258 tỉ đồng, giảm 39% so với cùng kì năm trước.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.123 tỉ đồng chiếm tỉ trọng 4%, giảm 11%. Chi phí bồi thường ở mức 279 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường là 25%.

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.101 tỉ đồng chiếm tỉ trọng 4%, tăng trưởng 6%. Chi phí bồi thường là 464 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 42%.

Ngoài ra, doanh thu của các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 569 tỉ đồng (tăng 2%), bảo hiểm hàng không đạt 264 tỉ đồng (giảm 16%), bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính đạt 428 tỉ đồng (tăng 15%), bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 112 tỉ đồng (tăng 18%), bảo hiểm nông nghiệp đạt 20 tỉ đồng (giảm 33%), bảo hiểm bảo lãnh 15 tỉ đồng (tăng 3%).

Theo Kinh tế & Tiêu dùng