Bảo Việt triển khai kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm thông qua Ngân hàng HSBC

ky-ket-chien-luoc-xl.jpgTh?c hi?n tho? thu?n gi?a B?o Vi?t và HSBC, v?a qua, T?p ?oàn B?o Vi?t và Ngân hàng HSBC ?ã h?p bàn nh?ng n?i dung chu?n b? cho vi?c tri?n khai các s?n ph?m b?o hi?m c?a B?o Vi?t thông qua h? th?ng d?ch v? c?a Ngân hàng HSBC d? ki?n t? ??u n?m 2008.

Đây là bước tiếp theo trong việc cụ thể hoá thực hiện những mục tiêu hợp tác chiến lược giữa Bảo Việt và HSBC, tiếp tục tiến trình đa dạng hoá sản phẩm bảo hiểm và kênh phân phối sản phẩm của Bảo Việt, thể hiện sự hoà nhập với xu thế chung trong lộ trình mở cửa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trước mắt, Bảo Việt Việt Nam sẽ triển khai các nhóm sản phẩm truyền thống như bảo hiểm xe cơ giới; bảo hiểm nhà tư nhân…. Bảo Việt Nhân thọ sẽ triển khai các sản phẩm bancassurance (bảo hiểm tử kỳ cho người gửi tiền và bảo hiểm tử kỳ cho người đi vay) và một số sản phẩm khác.

Từ lâu Bảo Việt đã rất quan tâm đến việc triển khai và mở rộng kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ và nhân thọ thông qua hệ thống dịch vụ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank),… Thực tế Bảo Việt đã gặt hái được những thành công bước đầu thông qua các kênh phân phối nêu trên.

Hiện Bảo Việt đang khẩn trương chuẩn bị các công việc cần thiết để có thể sớm triển khai kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm thông qua Ngân hàng HSBC. HSBC là một tập đoàn hàng đầu thế giới, là đối tác chiến lược nước ngoài duy nhất của Bảo Việt trong lĩnh vực ngân hàng – bảo hiểm.

Với kinh nghiệm có được trong triển khai sản phẩm bảo hiểm qua kênh phân phối của hệ thống ngân hàng trong nước, với sự hợp tác tích cực của Ngân hàng HSBC, Bảo Việt hy vọng sẽ tiếp tục thành công trong việc triển khai kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm thông qua hệ thống dịch vụ của Ngân hàng HSBC.

Theo Bảo Việt 


Comments are closed.