Bảo Việt dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

Tin t? B?o Vi?t ngày 21.10 cho bi?t tính, ??n h?t tháng 9.2007, t?ng doanh thu c?a B?o Vi?t ??c ??t 5.500 t? ??ng, b?ng 76% k? ho?ch kinh doanh c? n?m. Trong ?ó, doanh thu phí b?o hi?m g?c phi nhân th? ??c ??t 1.700 t? ??ng, t?ng tr??ng g?n 16% so v?i cùng k? 2006.
Doanh thu phí bảo hiểm gốc nhân thọ ước đạt gần 2.400 tỉ đồng, tăng trưởng 5% so với cùng kỳ 2006. Đặc biệt doanh thu khai thác mới tăng trưởng khoảng 35% so với cùng kỳ, giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường.

Hải Yên

Comments are closed.