Bảo Minh chuyển sàn giao dịch chứng khoán

sangiaodich.jpgNgày 03/3/2008, Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM đã có văn bản số 377/SGDHCM – NY gửi Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh thông báo về việc chấp thuận về mặt nguyên tắc ngày dự kiến giao dịch đầu tiên tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM: 21/4/2008.

Ngày 19/3/2008, Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ra thông báo số 140/TB-TTGDHN về việc Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh được hủy niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội để chuyển sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM.

Theo nội dung thông báo này, ngày 07/4/2008 sẽ hủy niêm yết và ngày 04/4/2008 sẽ là ngày giao dịch cuối cùng tai Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 
Theo Bảo Minh 

6 BÌNH LUẬN

  1. 302598 12845hey there i stumbled upon your site searching around the web. I wanted to let you know I enjoy the appear of points about here. Maintain it up will bookmark for confident. 578400

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here