Bảo hiểm xe cơ giới: “Nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm đã rõ hơn”

Ngày 12/6/2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-BTC ngày 09/4/2007 quy định về Quy tắc chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Ông Phùng Đắc Lộc, Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, những điểm sửa đổi và bổ sung mới của chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đã mang lại nhiều quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm nhưng đồng thời phía các doanh nghiệp cũng phải gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn.

Sau đây là nội dung cuộc trao đổi của chúng tôi với ông Phùng Đắc Lộc.

Với nhiều điểm mới về sửa đổi và bổ sung trong Quyết định 23 mới, các doanh nghiệp bảo hiểm đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng chưa, thưa ông?

Ngay sau khi Quyết định 23 được ban hành, Bộ Tài chính đã cùng với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức tập huấn cho 650 cán bộ công nhân viên bảo hiểm xe cơ giới của các doanh nghiệp bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm), chi nhánh và Công ty thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm tại 3 địa điểm Hà Nội, Đà Nẵng và Tp.HCM. Bộ Tài chính cùng với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã tổ chức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng. Các doanh nghiệp bảo hiểm tập huấn cho các nhân viên và đại lý bảo hiểm của doanh nghiệp mình được tiếp tục cho đến hết tháng 5/2007.

Ngoài ra, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức in 1 triệu tờ giới thiệu nội dung Quyết định 23 mới và 13 doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh sản phẩm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới. Với bài học kinh nghiệm có từ năm 2003, việc triển khai Quyết định 23 lần này đã được chuẩn bị tương đối chu đáo, mang tính thống nhất, hợp tác giữa các doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, có sự phối hợp của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, có sự chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Khi sửa đổi Quyết định 23 cũ, những nội dung cần bổ sung đáng chú ý nhất là gì, thưa ông?

Quyết định 23/2007/QĐ-BTC (Quyết định 23 mới) là kế thừa, sửa đổi, bổ sung Quyết định 23/2003 QĐ-BTC ngày 25/2/2003 (Quyết định 23 cũ) và là một bước tiến quan trọng để từng bước hoàn thiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Một điểm đáng chú ý nhất là thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tối thiểu là 1 năm. Việc ghi rõ như vậy để chủ xe và lái xe hiểu được, từ đó tiện cho việc tính toán mua bảo hiểm, có thể theo định kỳ đăng kiểm xe (6 tháng một lần), một năm phải mua 2 lần, mỗi lần bằng 60% phí 1 năm (theo biểu phí quy định của Bộ Tài chính) gây thiệt hại cho chủ xe. Ngược lại chủ xe có thể mua bảo hiểm nhiều hơn 1 năm và được hưởng chế độ giảm phí (theo biểu phí của Bộ Tài chính).

Điều 8, quy định thêm một số nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm như: cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm và giải thích rõ Quy tắc bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, khi xảy ra tai nạn doanh nghiệp bảo hiểm phải phối hợp chặt chẽ với chủ xe cơ giới hoặc lái xe và các cơ quan chức năng để giải quyết tai nạn, thay vì trước đây chỉ ghi chung chung là: nếu xét thấy cần thiết.

Comments are closed.