Bảo hiểm xã hội VN hạch toán thiếu trên 1.200 tỉ đồng

TT(Hà Nội) – Theo Kiểm toán Nhà nước, kết quả kiểm toán tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) VN năm 2008 cho thấy công tác quản lý hoạt động đầu tư tăng trưởng Quỹ BHXH còn nhiều bất cập.

Cụ thể, BHXH VN không xây dựng phương án đầu tư đối với gần 70.000 tỉ đồng Quỹ BHXH tạm thời nhàn rỗi; điều hành quản lý các khoản tiền gửi còn phân tán, lãng phí, chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn rất thấp; ký kết các hợp đồng cho vay có nhiều điều khoản bất lợi, chưa chặt chẽ, không đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư theo nguyên tắc thị trường; hạch toán thiếu 1.205 tỉ đồng tiền lãi phải thu và trên 37 tỉ đồng lãi đã thu được tại các BHXH tỉnh, thành phố chưa chuyển nộp về BHXH VN; nhiều đối tượng thuộc diện đóng bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH bắt buộc chưa thực hiện trách nhiệm đóng.

Bội chi Quỹ BHYT tự nguyện trên 1.400 tỉ đồng, một số đơn vị BHXH chưa thật sự quan tâm đến việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; việc kiểm tra đối chiếu, đôn đốc thu chưa thường xuyên, thiếu kiên quyết dẫn đến số nợ tồn đọng BHXH và BHYT đến cuối 2007 trên 1.230 tỉ đồng.

Kiểm toán Nhà nước xác định BHXH VN trích thừa nguồn kinh phí đầu tư xây dựng trên 1.136 tỉ đồng, trong đó trên 360 tỉ đồng chưa bố trí cho dự án, công trình nào, trên 800 tỉ đồng vốn của dự án phát triển công nghệ thông tin nhiều năm chưa triển khai; công tác quyết toán vốn đầu tư thực hiện chậm; dùng các nguồn quỹ BHXH để tạm ứng vốn cho một số dự án không đúng quy định, dư nợ cuối năm 2007 trên 40 tỉ đồng; đến 31-12-2007 đã thanh toán vượt giá trị quyết toán được duyệt của 47 công trình, dự án trên 1,5 tỉ đồng.

Kiểm toán Nhà nước khẳng định báo cáo tài chính của BHXH VN phản ánh chưa chính xác, đầy đủ toàn bộ tài sản, nguồn vốn, quỹ của cả hệ thống BHXH VN. Theo đó, kết quả kiểm toán điều chỉnh tăng hoàn quỹ BHXH bắt buộc 1.284 tỉ đồng; tăng hoàn quỹ BHYT 132 tỉ đồng; quyết toán sai chế độ số kinh phí quản lý bộ máy năm trước chuyển sang 13,1 tỉ đồng và số phát sinh trong năm 8,8 tỉ đồng khi chưa có dự toán được duyệt; quyết toán số lệ phí chi theo tỉ lệ định mức nhưng thực tế còn dư đến 31-12-2007 chưa chi 14,9 tỉ đồng; BHXH các tỉnh, thành phố không phản ánh số tiền đang chuyển về BHXH VN 135 tỉ đồng.

M.QUANG

 

Nguồn: Tuổi trẻ

Comments are closed.