Bảo hiểm Việt Nam đổi tên thành Bảo hiểm Bảo Việt

logo-tap-doan-bv.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Căn cứ nghị quyết 03/NQ/HĐQT ngày 07/11/2007 của Hội đồng quản trị Tập doàn Bảo Việt V/v thành lập lại các công ty con và đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bảo Việt; Căn cứ vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt số 45/GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 23/11/2007; Căn cứ các công văn số 55 và 56/BTC-BH ngày 03/01/2008 của Bộ Tài chính V/v phê chuẩn Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt;

                                                     Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt

                                                        TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

 

1. Tên cũ của doanh nghiệp:

  • Tiếng Việt:       BẢO HIỂM VIỆT NAM
  • Tiếng Anh:       BAOVIET insurance
  • Tên giao dịch: Bảo Việt Việt Nam

2. Tên mới đầy đủ của Tổng Công ty:

  • Tiếng Việt:       Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
  • Tiếng Anh:       Baoviet Insurance corporation

3. Tên giao dịch mới của Tổng Công ty:

  • Tiếng Việt:       Bảo hiểm Bảo Việt
  • Tiếng Anh:       BAOVIET INSURANCE

4. Hình thức pháp lý:       Công ty TNHH một thành viên do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn

5. Địa chỉ trụ sở chính:    Số 35, phố Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

                                     Điện thoại: (84-4) 8262614 / 8262774          

                                     Fax: (84-4) 8257188                             

                                     Website: www.baoviet.com.vn                    

                                    Email: bvvn@baoviet.com.vn

 

6. Vốn điều lệ:                 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng Việt Nam)

  1. 7. Ngành nghề kinh doanh:

·         Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ

·         Kinh doanh tái bảo hiểm

·         Giám định tổn thất

·         Đầu tư tài chính

·         Các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật

8. Chủ tịch Hội đồng Thành viên:  Ông Lê Quang Bình – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt

9. Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Trọng Phúc – Ủy viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt

                                                 Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt      

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt là thành viên Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt, có 65 Công ty thành viên và trên 200 phòng bảo hiểm tại tất cả các tỉnh, thành phố trên toàn quốc

 

Comments are closed.