BMI: LNTT 6 tháng đạ 126,8 tỷ đồng, hoàn thành 66,8% kế hoạch

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 762,63 tỷ đồng, hoàn thành 32,73% kế hoạch, LNTT đạt 126,84 tỷ đồng, hoàn thành 66,76% kế hoạch cả năm 2010.

CTCP Bảo Minh (BMI) công bố Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý II.

Theo đó, Quý II doanh thu thuần Công ty đạt 350,81 tỷ đồng, giảm nhẹ 9% so với Quý trước. Trong đó, thu phí bảo hiểm chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt 439,46 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 762,63 tỷ đồng, hoàn thành 32,73% kế hoạch cả năm 2010.

Tổng chi trực tiếp cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong Quý II/2010 là 234,51 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng BMI phải trả là 525,77 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp từ hoạt động KDBH quý II/2010 BMI đạt 116,3 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 237,86 tỷ đồng.

Trong Quý này, BMI đạt 1,28 tỷ đồng từ lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm. 6 tháng, BMI lãi 1,39 tỷ đồng từ khoản này.

Sau khi trừ đi khoản chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 8,47 tỷ đồng, LNST Quý II BMI đạt 27,24 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng LNST Công ty đạt 114,44 tỷ đồng.

Tính lũy kế 6 tháng đầu năm, LNTT Công ty đạt 126,84 tỷ đồng, hoàn thành 66,76% kế hoạch cả năm 2010.

Năm 2010. BMI xây dựng mục tiêu 2.330 tỷ đồng doanh thu. Trong đó doanh thu từ phí bảo hiểm gốc đạt 1.900 tỷ đồng; 160 tỷ đồng doanh thu nhân tái bảo hiểm và 270 doanh thu từ hoạt động tài chính. LNTT đạt 190 tỷ đồng.

Ngoài ra, BMI phấn đấu có lãi về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và phấn đấu chia cổ tức ở mức 10%.

Hải Vân
StoxPlus. Stox.vn

Comments are closed.