BMI: Doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.254 tỷ đồng trong 6 tháng

(NDHMoney) Ngày 21/7, t?i t?nh Gia Lai, T?ng Công ty C? ph?n B?o Minh (BMI-HOSE) ?ã t? ch?c h?i ngh? s? k?t ho?t ??ng kinh doanh 6 tháng ??u n?m 2011.
T?ng giám ??c B?o Minh Lê V?n Thành cho bi?t, trong 6 tháng ??u n?m, t?ng doanh thu phí b?o hi?m phát sinh toàn T?ng Công ty ??t 1.254 t? ??ng, b?ng 52,4% k? ho?ch và t?ng tr??ng 10,9%.Trong ?ó, doanh thu phí b?o hi?m g?c ??t 1.157 t? ??ng, b?ng 52,5% k? ho?ch, t?ng tr??ng 9% so v?i cùng k?; doanh thu nh?n tái b?o hi?m ??t 97 t? ??ng, b?ng 50,9% k? ho?ch, t?ng tr??ng 12,5% so v?i cùng k?. Doanh thu t? ho?t ??ng ??u t? tài chính ??t 172 t? ??ng, b?ng 54,4% k? ho?ch và t?ng tr??ng 4,9%.

BMI cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2011, có 33/60 đơn vị hoàn thành kế hoạch (chiếm 55%), trong đó Bảo Minh Chợ Lớn hoàn thành kế hoạch cao nhất là 82,4%, Bảo Minh Hưng Yên 68,8%, Bảo Minh Bình Phước 66,2%….

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Bảo Minh đã chi bồi thường 396 tỷ đồng, chiếm 31,6% doanh thu (tỷ lệ này của cùng kỳ năm trước là 35,3%). Có 53/60 đơn vị có tỷ lệ bồi thường dưới 50% doanh thu.

Hiện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là cổ đông chi phối với 50,70% vốn cổ phần tại Bảo Minh. Còn Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm AXA, Pháp là cổ đông chiến lược nước ngoài của Bảo Minh với 16,65% vốn cổ phần.

Lê Toàn – NDHMoney

Comments are closed.