BMI đạt hơn 150 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2009

(Vietstock) – T?ng CTCP B?o Minh (HOSE: BMI) công b? báo cáo tài chính công ty m? quý 4 và l?y k? n?m 2009. Theo ?ó, n?m 2009, BMI ??t doanh thu b?o hi?m h?n 2,012 t? ??ng, trong ?ó, doanh thu thu?n t? ho?t ??ng kinh doanh b?o hi?m chi?m ??t 1,361 t? ??ng và l?i nhu?n sau thu? (LNST) h?n 150.21 t? ??ng.

Năm 2009, BMI chi trực tiếp cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm hết 1,004 tỷ đồng và còn lại hơn 357.33 tỷ đồng là lợi nhuận gộp, tương ứng với tỷ suất lợi nhuận gộp biên 26.25%. Tuy nhiên do chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm khá lớn, với hơn 397.81 tỷ đồng, khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm âm 40.48 tỷ đồng.

Tính riêng quý 4/2009, doanh thu thuần của BMI đạt hơn 370.35 tỷ đồng, tăng 19.84% so với quý trước; tổng chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm trên 210 tỷ đồng, giảm 21.68%. Lợi nhuận trước và sau thuế trong quý của BMI đạt 66.47 tỷ đồng và 58.2 tỷ đồng, tăng hơn 13 lần so với quý 3.

Căn cứ vào báo cáo kết quả kinh doanh, có thể giải thích về sự tăng trưởng đột biến này là do quý 4, Tổng công ty sử dụng 38 tỷ đồng từ quỹ dự phòng dao động lớn để chi bồi thường, bên cạnh đó, BMI còn giảm dự phòng phí hơn 48 tỷ đồng và giảm dự phòng bồi thường trên 36.5 tỷ đồng làm cho lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong quý đạt 40.33 tỷ đồng, trong khi quý trước lỗ trên 50.59 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2009, tổng nguồn vốn của BMI đạt trên 3,488.29 tỷ đồng, trong đó tổng nợ phải trả chiếm hơn 1,338.96 tỷ đồng, các khoản còn lại có giá trị lớn như thặng dư vốn cổ phần hơn 1,133.48 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên 244 tỷ đồng.

Xuân Anh – Viết Vinh

www.vietstock.vn

Comments are closed.