BIC đạt 213,7 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2009

Công ty B?o hi?m BIDV (BIC) m?i ?ây ?ã công b? k?t qu? kinh doanh 6 tháng ??u n?m 2009. Theo ?ó, t?ng doanh thu toàn Công ty ??t 213,7 t? ??ng; trong ?ó, doanh thu t? ho?t ??ng kinh doanh b?o hi?m ??t 141,3 t? ??ng, t?ng 37,6% so v?i cùng k? n?m 2008, ??t 40% so v?i k? ho?ch.

 
Tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, quỹ dự phòng nghiệp vụ tại thời điểm 30/6/2009 lần lượt là: 1.188,83 tỷ đồng, 463,53 tỷ đồng và 148,43 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 20,07 tỷ đồng (chưa kể hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán đã trích 2008). Hoạt động Bancassurance tiếp tục tăng trưởng tốt và đóng góp 10,5 tỷ đồng vào tổng doanh thu của toàn Công ty. Sau 3 năm hoạt động, quy mô kinh doanh của BIC đã tăng hơn 10 lần so với thời điểm chuyển giao hoạt động từ Liên doanh trước đây.

Tính tới thời điểm này, BIC đã có mạng lưới hoạt động tại gần 50 tỉnh thành trong toàn quốc thông qua mạng lưới gồm 19 chi nhánh, 35 Phòng Kinh doanh khu vực và gần 1.000 đại lý bảo hiểm, là cơ sở triển khai kinh doanh và phục vụ tốt mọi nhu cầu của khách hàng.

Tại Hội nghị đánh giá 3 năm hoạt động bảo hiểm của toàn hệ thống, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã công bố chiến lược phát triển hoạt động bảo hiểm. Theo đó, BIDV xác định hoạt động bảo hiểm sẽ là một trong hai trụ cột chính của mình và sẽ tập trung ưu tiên đầu tư các nguồn lực cần thiết để phát triển, tăng cường năng lực cạnh tranh của BIC, củng cố chất lượng và hiệu quả hoạt động. Mục tiêu đến năm 2020 hoạt động kinh doanh bảo hiểm sẽ mang lại 20% lợi nhuận cho Tập đoàn, là hoạt động mang lại nguồn thu lớn thứ hai sau khối ngân hàng thương mại.

Lê Hà

 

Nguồn: dddn.com.vn

Comments are closed.