BIC: Hoàn thành kế hoạch năm với 100 tỷ đồng lãi trước thuế

altKết thúc năm 2011, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (HOSE: BIC) thực hiện vượt mức kế hoạch doanh thu và hoàn thành 100% chỉ tiêu lợi nhuận.

Cụ thể, tổng doanh thu đạt 1,064 tỷ đồng, vượt 64 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 688.01 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với năm 2010; doanh thu hoạt động đầu tư tài chính đạt 286.7 tỷ đồng, tăng 13.8% so với năm 2010.

Về chỉ tiêu lợi nhuận, công ty thực hiện được 100 tỷ đồng lãi trước thuế, hoàn thành 100% kế hoạch năm và tăng 217% so với năm trước.

Ngoài ra, vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2011 đạt 750 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2010. Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt 292.4 tỷ đồng, tăng 16%. Tỷ lệ ROE đạt 10.53%.

Tổng tài sản của BIC tại thời điểm 31/12/2011 đạt 1,871.56 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do giảm các khoản ủy thác đầu tư nhưng vẫn tăng trưởng 16.11% so với năm 2010 nếu loại bỏ ảnh hưởng của nguồn ủy thác.

Được biết, trong năm qua BIC đã thành lập mới 2 công ty thành viên là BIC Bắc Bộ và BIC Sài Gòn. Hai công ty tại Lào và Campuchia là LVI và CVI đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra. Trong đó, LVI đã đạt doanh thu 4.46 triệu USD, tăng 200% so với năm 2010, chiếm 20% thị phần bảo hiểm Lào, lợi nhuận đạt 308,436 USD. Trong khi đó, CVI đã chiếm thị phần trên 7% tại Campuchia và có lợi nhuận.

Năm 2012, công ty đặt chỉ tiêu tổng doanh thu tăng trưởng tối thiểu 23%, lợi nhuận trước thuế ít nhất 106 tỷ đồng, tỷ lệ ROE đạt 11.6% và chia cổ tức tối thiểu 10%.

(Vietstock).

Comments are closed.