BIC đề xuất không chia cổ tức quý 4/2010

(Vietstock) – ĐHĐCĐ thường niên 2011 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIC) đang diễn ra tại Hà Nội với 87 cổ đông và người ủy quyền tham dự, đại diện 89% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Tại Đại hội, HĐQT Tổng Công ty đề xuất không chia cổ tức quý 4/2010, gộp cùng lợi nhuận 2011 để chia cổ tức cho năm 2011.

HĐQT cũng cho biết, quý 4/2010 (quý sau khi cổ phần hóa), doanh thu phí bảo hiểm của công ty đạt 181.5 tỷ đồng, vượt kế hoạch 7%. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 26.11 tỷ đồng, vượt 4%. Lũy kế cả năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 553.06 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2009.

HĐQT trình Đại hội thông qua chỉ tiêu tổng doanh thu cho năm 2011 là 1,085.5 tỷ đồng, tăng trưởng 24 % so với năm 2010, lợi nhuận trước thuế ở mức 100 tỷ đồng, tăng trưởng 209%.

Đồng thời, Tổng công ty cũng có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán trong năm nay.
Bội Mẫn
Vietstock

Comments are closed.