BIC bắt đầu có lãi trong kinh doanh bảo hiểm

6 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu phí bảo hiểm của BIC đạt 855,8 tỷ đồng, tăng trưởng 8,2% so với cùng kỳ năm 2016, hoàn thành 45% kế hoạch năm. Đặc biệt nhờ kiểm soát tốt chi phí hoạt động, bồi thường, BIC đã bắt đầu có lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Theo báo cáo của Ông Trần Hoài An, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BIC trong Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu phí bảo hiểm của BIC đạt 855,8 tỷ đồng, tăng trưởng 8,2% so với cùng kỳ năm 2016, hoàn thành 45% kế hoạch năm.

Xem thêm: Bảo hiểm sức khỏe UIC, bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em, bảo hiểm thai sản nào tốt

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 772,8 tỷ đồng, tăng trưởng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái (cao hơn tốc độ tăng trưởng chung toàn thị trường, ước đạt khoảng 8% theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam). Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 91,8 tỷ đồng, hoàn thành 49,4% kế hoạch năm.

Đặc biệt, so với cùng kỳ năm 2016, BIC đã có lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Theo lý giải của Ông Trần Hoài An, lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm có được là nhờ sự tập trung của BIC trong việc cơ cấu lại sản phẩm, kiểm soát các chi phí hoạt động, chi phí bồi thường và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí.

Trong năm 2017, BIC đặt mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.900 tỷ đồng, tỷ lệ chi phí kết hợp duy trì ở mức dưới 100%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 186 tỷ đồng.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng