Bồi thường Trách nhiệm dân sự chủ tàu Đông Hà trên 265 triệu đồng

Tàu ?ông Hà thu?c Công ty c? ph?n Hàng h?i ?ông ?ô, tham gia b?o hi?m P&I t?i B?o Vi?t Vi?t Nam t? 20/2/2006 ??n 20/2/2007. Ngày 1/7/2006, thuy?n viên L?u H?i Tùng c?a tàu ?ông Hà ?ã b? tai n?n tr??t chân ngã va hông ph?i vào n?p h?m hàng ? m?n ph?i c?a tàu trong lúc ?ang làm vi?c khi?n thuy?n viên này b? th??ng ph?i ?i c?p c?u và ?i?u tr? t?i b?nh vi?n. Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô đã có công văn đề nghị Bảo Việt Việt Nam giải quyết bồi thường trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với trường hợp tai nạn của thuyền viên Lưu Hải Tùng. Căn cứ vào Quy tắc bảo hiểm của Hội Bảo hiểm miền Tây nước Anh (West of England – WOE), đơn bảo hiểm đã cấp cùng chứng từ tài liệu liên quan, tai nạn của thủy thủ Hải Tùng thuộc tàu Đông Đô thuộc trách nhiệm bảo hiểm của Bảo Việt Việt Nam. Tổng chi bồi thường mà Bảo Việt Việt Nam trả cho chủ tàu Đông Hà là 16.598,28 Đôla Mỹ (tương đương trên 265 triệu đồng Việt Nam) bao gồm các chi phí điều trị thuyền viên Lưu Hải Tùng tại Panjang từ 1-4/7/2006, tại Jakarta (Indonesia) từ 4/7-4/8/2006 và chi phí hồi hương thuyền viên Hải Tùng từ Jakarta về Hà Nội.

Comments are closed.