BHYT đối với lao động nghỉ bệnh dài ngày

Công ty tôi có 1 anh b? b?nh hi?m nghèo, tính ??n gi? ?ã ngh? h?n 6 tháng. Hi?n nay, ng??i lao ??ng này v?n ti?p t?c ph?i ngh? ?? ?i?u tr?, ch?a bi?t bao gi? kh?i. Trong th?i gian ngh? b?nh dài ngày qua, ng??i lao ??ng h??ng 75% l??ng t? qu? BHXH, r?i 45% sau 180 ngày ??u nên công ty chúng tôi không ph?i ?óng bhxh và bhyt cho ng??i lao ??ng ?úng không ?? T?i k? phát hành th? BHYT m?i vào tháng 6 này, ng??i lao ??ng s? ?óng ti?n mua BHYT 6 tháng cu?i n?m hay c? ng??i lao ??ng và ng??i s? d?ng lao ??ng cùng ?óng ti?n theo t? l? (1.5% + 3%)?Chúng tôi xin chân thành c?m ?n gi?i ?áp c?a BHXH Bình D??ng.
Người lao động chữa bệnh dài ngày sẽ được nghỉ ốm hưởng chế độ theo quy định. Thời gian nghỉ chữa bệnh sẽ không tham gia BHXH-BHYT-BHTN. Riêng thẻ BHYT sẽ được cơ quan BHXH cấp mà không thu tiền vì đây là một phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.