Beo. Cách tính thời gian công tác

Cơ quan tôi có bác hiện nay đang giải quyết chế độ nghỉ hưu nhưng vì hồ sơ chưa đầy đủ nên còn gặp khó khăn về thời gian công tác như sau: Tháng 1/1972 nhập ngũ đến tháng 10/1975 xuất ngũ về địa phương. Tháng 2/1979 được tuyển dụng vào làm công nhân viên quốc phòng cho tới nay. Vậy thời gian nhập ngũ có được tính là thời gian tham gia BHXH để cộng dồn không và nếu được tính thì quy định tại văn bản pháp luật nào?
Trường hợp của Bác chúng tôi xin trả lời: Theo luật BHXH tại Chương 11 Điều 139 khoản 4 quy định “ Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nếu chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp 1 lần,  trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng BHXH"

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.