Bắt đầu hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo

alt(PL)- B? Lao ??ng-Th??ng binh và Xã h?i v?a có công v?n g?i UBND các t?nh, TP tr?c thu?c trung ??ng h??ng d?n t?m th?i v? vi?c chi tr? kinh phí h? tr? ti?n ?i?n cho h? nghèo n?m 2011.

Theo đó, đối tượng được nhận là hộ nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định 09 ngày 30-1-2011 của Thủ tướng Chính phủ. Định mức hỗ trợ là 30.000 đồng/tháng/hộ, bắt đầu từ ngày 1-3. Việc hỗ trợ sẽ được thực hiện theo phương thức chi trả bằng tiền trực tiếp theo quý và hoàn thành trước ngày 20 của tháng thứ hai trong quý. Riêng tháng 3 được chi trả cùng với quý II-2011.

Nghị định 23 ngày 4-4 của Chính phủ quy định từ ngày 1-5, tăng thêm 13,7% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động; cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp…

Đ.LIÊN
Pháp luật TPHCM Online


Comments are closed.