Bảo Việt sẽ phát hành hơn 53.89 triệu cổ phiếu trong quý 2

(Vietstock) – Năm 2010, Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH) sẽ phát hành 53,896,980 cổ phần, tương ứng với gần 539 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ từ hơn 6,267 tỷ đồng lên trên 6,806 tỷ đồng. Phương án vừa được ĐHĐCĐ thường niên 2010 của Tập đoàn diễn ra sáng 17/04 thông qua.

Theo phương án này, cổ phần sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 8.6% và giá 12,000 đồng/cp. Với số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành 646 tỷ đồng, Bảo Việt sẽ bổ sung tăng vốn điều lệ ở các lĩnh vực kinh doanh nòng cốt như bảo hiểm phi nhân thọ, ngân hàng, chứng khoán. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng tăng vốn cho một số dự án đầu tư tài chính có hiệu quả; đồng thời đầu tư vào tài sản cố định hàng năm. Theo kế hoạch, việc phát hành được tiến hành ngay trong quý 2 này.

Báo cáo tại Đại hội, ông Lê Quang Bình – Chủ tịch HĐQT cho biết, năm 2009 vừa qua, Tập đoàn đã trải qua nhiều sự kiện nổi bật. Theo đó, Bảo Việt đã niêm yết thành công hơn 573 triệu cổ phiếu tại Sở GDCK TPHCM (HOSE); đồng thời chuyển giao xong toàn bộ 20.4 triệu cổ phần BVH do Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) nắm giữ cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng đã phát hành riêng lẻ 53,682,474 cổ phần cho đối tác chiến lược nước ngoài HSBC.

Về hoạt động quản trị và kinh doanh, Bảo Việt đã hoàn tất chiến lược phát triển thương hiệu mới; chú trọng thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế; tiếp tục phát triển, mở mang doanh nghiệp. Đẩy mạnh sự kết nối, phối hợp giữa các đơn vị trong Tập đoàn để tương xứng với tiềm lực của các công ty thành viên: bảo hiểm, ngân hàng, đầu tư; phát huy lợi thế, đa dạng hóa sản phẩm…

Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm – Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Bảo Việt thông báo, năm 2009, Bảo Việt đã hoàn thành tốt các mục tiêu tăng trưởng và hiệu quả đã được ĐHĐCĐ giao với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đạt 10,567 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động bảo hiểm đạt 7,640 tỷ đồng, tăng 8.16% so với năm 2008; doanh thu hoạt động tài chính 2,393 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1,250 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế là 1,011 tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất của toàn Tập đoàn cũng tăng 33.17% đạt 33,715 tỷ đồng.

Đối với Công ty Mẹ – Tập đoàn Bảo Việt, doanh thu cả năm đạt 930 tỷ đồng, vượt kế hoạch trên 45%; lợi nhuận sau thuế cũng vượt 59.36%, đạt 808 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ (5,730 tỷ) là 14.1%, tăng trưởng 59.36% kế hoạch.

Với kết quả đó, Bà Lâm cho biết, năm 2010, Tập đoàn sẽ phấn đấu đạt doanh thu hợp nhất 11,720 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1,395 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 1,104 tỷ đồng. Các chỉ tiêu đối với công ty mẹ gồm doanh thu 1,157 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 88 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (6,267 tỷ đồng) 13.5%.

Bà Lâm cho rằng, để đạt được các mục tiêu kinh doanh đề ra, Tập đoàn sẽ tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm trong năm 2010 từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; tập trung triển khai các quy chế,… đến việc phối hợp nhằm phát huy tối đa sức mạnh và tăng cường khai thác chéo giữa các đơn vị của Tập đoàn, triển khai đổi mới thương hiệu,…

Tiếp theo đó, ông Nguyễn Quốc Huy – thành viên HĐQT trình bày phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2009 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2010. Theo đó, mức cổ tức chi trả cho các cổ đông trong năm 2009 là 11%.

Đại hội lần này cũng nhất trí cho phép Bảo Việt bổ sung thêm ngành nghề mới là kinh doanh bất động sản.

Viết  Vinh (Theo BVH)

Comments are closed.