Bảo Việt quý II lỗ 108 tỷ đồng kinh doanh bảo hiểm

Lợi nhuận quý II giảm xuống còn 250 tỷ đồng do lỗ thuần từ hoạt động bảo hiểm tăng trong khi lợi nhuận tài chính giảm.
CTCP Tập đoàn Bảo Việt, mã BVH, thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất đã soát xét.
Quý II, doanh thu thuần từ hoạt động bảo hiểm tăng 18% so với cùng kỳ, đạt trên 2.009 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cũng tăng 7%, đạt 364 tỷ đồng.
Trừ các chi phí liên quan, hoạt động bảo hiểm quý II lỗ trên 108 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 63 tỷ đồng trong quý II/2010. Lợi nhuận thuần từ hoạt động ngân hàng tăng 66%, đạt 122 tỷ đồng trong khi lợi nhuận hoạt động tài chính giảm 16%, xuống còn 362 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế theo đó giảm 22%, xuống còn 250,9 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần từ hoạt động bảo hiểm đạt trên 3.767 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, hoạt động này tiếp tục lỗ thuần 138 tỷ đồng, giảm so với mức lỗ 195 tỷ đồng cùng kfy 2010.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động ngân hàng tăng 31% trong khi lợi nhuận tài chính giảm 18%. Lợi nhuận sau thuế do đó giảm 12%, xuống còn 506 tỷ đồng.

So với kế hoạch hợp nhất cả năm là 1.138 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, 6 tháng công ty hoàn thành 44%.

Kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2011

Kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2011
Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu

Quý II/2011

Quý II/2010

Thay đổi

6 tháng /2011

6 tháng /2010

Thay đổi

Doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm

2.009,4

1.696,4

18%

3.767,5

3.130,1

20%

Tổng chi hoạt động bảo hiểm

1.645,3

1.355,0

21%

3.052,4

2.590,3

18%

Lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm

364,1

341,4

7%

715,0

539,7

32%

Thu nhập thuần hoạt động ngân hàng

174,1

99,4

75%

316,3

219,7

44%

Chi phí quản lý

554,0

446,8

24%

980,7

828,1

18%

Chi phí bán hàng

53,3

38,6

38%

98,2

61,6

60%

Lợi nhuận thuần hoạt động bảo hiểm

-108,2

-62,9


-138,2

-195,8

Lợi nhuận thuần hoạt động ngân hàng

122,9

74,0

66%

224,8

171,6

31%

Lợi nhuận tài chính

362,1

430,3

-16%

662,5

805,0

-18%

Lợi nhuận sau thuế

250,9

323,3

-22%

506,3

573,0

-12%

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ

250,6

306,7

-18%

521,8

543,8

-4%

EPS (đồng)

368

489

-25%

767

876

-12%

gafin.vn

Comments are closed.