Bảo Việt Nhân Thọ tăng vốn lên 2.000 tỷ

Tập đoàn Bảo Việt sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013 vào ngày mai 24/4/2013 tại khách sạn Melia Hà Nội.

Theo đó, năm 2013 Bảo Việt (BVH) đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 17.828 tỷ đồng (tăng 11,4% so với thực hiện năm 2012), LNTT đạt 1.796 tỷ đồng, LNST hợp nhất đạt 1.383 tỷ đồng.

Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.411 tỷ đồng, NTT đạt 1.160 tỷ đồng, LNST đạt 1.103 tỷ đồng (tăng 2% so với thực hiện 2012).

Tỷ lệ cổ tức năm 2013 dự kiến đạt 15%.

Năm 2013, tập đoàn trình ĐHCĐ việc trả thù lao HDDQT bằng 0,15% lợi nhuận sau thuế, Ban kiểm soát 0,04% lợi nhuận sau thuế, trong năm 2012, mức chi trả cho HĐQT là 1,13 tỷ đồng và Ban kiểm soát là 294 triệu đồng.

Năm 2013 Tập đoàn tập trung tăng vốn cho Bảo hiểm Bảo Việt lên 2.000 tỷ đồng và công ty quản lý quỹ lên 80 tỷ đồng, nghiên cứu cơ hội đầu tư sang các thị trường trong khu vực như Lào, Campuchia, Myanmar để từng bước tiếp cận và phát triển hoạt động đầu tư tài chính ra quốc tế.

Ngoài ra, Bảo Việt triển khai đề án Tái cơ cấu tập đoàn, kiên trì định hướng trở thành Tập đoàn tài chính bảo hiểm hàng đầu Việt nam, từng bước vươn ra khu vực và thế giới. Đẩy mạnh hợp tác với Sumitomo Life trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.

Nguồn: cafef.vn

 

Comments are closed.