Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ở Trung ương có 22 đơn vị trực thuộc

(Chinhphu.vn) – Theo Ngh? ??nh 116/2011/N?-CP s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Ngh? ??nh s? 94/2008/N?-CP ngày 22/8/2008 quy ??nh ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và c? c?u t? ch?c c?a B?o hi?m Xã h?i Vi?t Nam, B?o hi?m Xã h?i Vi?t Nam ? Trung ??ng có 22 ??n v? tr?c thu?c thay vì 18 ??n v? tr?c thu?c nh? hi?n nay.

alt

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ở Trung ương có 22 đơn vị

Như vậy, ngoài các đơn vị như Ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội; Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; Ban thu; Ban chi; Ban Cấp sổ, thẻ;… Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ở Trung ương có thêm 4 đơn vị gồm: 1- Ban Pháp chế; 2- Ban Đầu tư quỹ; 3- Ban Dược và Vật tư y tế; 4- Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến.

Trong đó, Ban Pháp chế, Ban Đầu tư quỹ, Ban Dược và Vật tư y tế là các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc. Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến là đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Cũng theo Nghị định mới ban hành thì tất cả các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc được thành lập phòng trực thuộc (quy định cũ Ban Hợp tác quốc tế, Ban Thi đua – Khen thưởng không được thành lập phòng trực thuộc).

Phó Giám đốc BHXH quận tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội không quá 3 người

Về số lượng Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện, tại Nghị định 94/2008/NĐ-CP chỉ quy định chung: Số lượng Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện không quá 2 người.

Tuy nhiên, tại Nghị định 116/2011/NĐ-CP mới ban hành đã quy định riêng đối với thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì số lượng Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận không quá 3 người.

Comments are closed.