Bảo hiểm tàu biển – Chi phí sửa chữa tạm thời là tổn thất chung hay tổn thất riêng?

Câu hỏi:

Tàu A chở một lô hàng xuất khẩu được bảo hiểm ngang giá trị với

tổng số tiền bảo hiểm (giá CIF) là 300.000 USD, trong đó của: 

   + Chủ hàng X : 120.000$  

   + Chủ hàng Y :   80.000$ 

   + Chủ hàng Z:  100.000$      

Con tàu A được bảo hiểm với số tiền bảo hiểm là 200.000USD. Trong chuyến  hành  trình,  tàu  bị  mắc  cạn,  thân  tàu  hư  hỏng,  sửa  chữa tạm  thời  hết 5.000$; một lô hàng là kính công nghiệp của chủ hàng Z bị vỡ, thiệt hại 10.000$. Để thoát nạn, thuyền trưởng ra lệnh phải ném số hàng trên của Z và một số hàng hoá của chủ hàng Y xuống biển trị giá 20.000$, chi phí có liên quan là 2.000$. Tới cảng đến, trong khi bốc dỡ, một kiện hàng của chủ hàng X rơi xuống biển mất tích trị giá 10.000USD; tàu sửa chữa hết 15.000$. Sau đó, thuyền trưởng tuyên bố đóng góp tổn thất chung.

Mình muốn hỏi:

1. Chi phí sửa chữa tạm thời là tổn thất chung hay tổn thất riêng? 

2. 15000 sửa chữa khi về cảng là tổn thất riêng trước hay sau tổn thất chung vì tuy nó sửa sau nhưng mà nguyên nhân gây hư hỏng là từ trước tổn thất chung?

Câu trả lời: 
1. Tổn thất sửa chữa tạm thời (5000USD) là tổn thất chung vì theo Qui tắc YORK – ANTWERP 1994 quy định như sau: 
Qui tắc XIV. Sửa chữa tạm thời
« Trường hợp việc sửa chữa tạm thời được thực hiện đối với tàu tại cảng hoặc nơi xếp hàng, ghé lại hoặc lánh nạn vì an toàn chung hay để sửa chữa các hư hại đối với tàu do hy sinh tổn thất chung thì chi phí cho những sửa chữa đó sẽ được coi là tổn thất chung.
 
Trường hợp việc sửa chữa tạm thời các hư hỏng ngẫu nhiên được thực hiện nhằm hoàn thành hành trình thì chi phí cho những sửa chữa đó sẽ được thừa nhận là tổn thất chung mà không phụ thuộc vào việc cứu các lợi ích khác nếu có, nhưng không được vượt quá khoản tiết kiệm được từ các chi phí mà đáng lẽ đã phải chi và được thừa nhận là tổn thất chung nếu những việc sửa chữa đó không được thực hiện tại đó. 
Không khấu trừ “mới thay cũ” đối với chi phí cho các sửa chữa tạm thời có thể được thừa nhận là tổn thất chung. »
 
2. Tổn thất tàu sửa chữa 15.000 USD tại cảng cuối là tổn thất riêng xảy ra sau Tổn thất chung, và vì vậy nó không được khấu trừ đi khi tính giá trị chịu phân bổ. Nghĩa là chủ tàu phải chịu toàn bộ chi phí này.

Comments are closed.