Bảo hiểm nhân thọ: Doanh thu khai thác mới tăng 13,5%

altTheo số liệu từ Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 8.259 tỷ đồng tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2011. 

Số lượng hợp đồng chính ước đạt 420.937 hợp đồng, tăng 12,03%, tổng doanh thu khai thác mới ước đạt 2.485 tỷ đồng, tăng 13,5% so với 6 tháng đầu năm 2011.

Sản phẩm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp vẫn tiếp tục dẫn đầu trong tỷ trọng khai thác mới của các doanh nghiệp, tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư.

Cụ thể, số lượng hợp đồng khai thác mới của sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp ước đạt 176.252 hợp đồng, chiếm 41% số lượng hợp đồng khai thác mới, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2011; doanh thu khai thác mới ước đạt 1.192 tỷ đồng, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2011. Tổng doanh thu của các sản phẩm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết chung ước đạt 670 tỷ đồng, chiếm 27% tổng doanh thu toàn thị trường.

Về cơ cấu thị phần doanh thu phí, Prudential và Bảo Việt Nhân thọ vẫn duy trì thị phần dẫn đầu tương ứng là 34% và 29% về tổng doanh thu. Manulife, ACE, Dai-ichi, AIA chiếm thị phần từ 6% đến 11%. Prevoir và các doanh nghiệp mới thành lập khác chiếm thị phần không đáng kể.

Về chi trả quyền lợi bảo hiểm, tổng số quyền lợi bảo hiểm chi trả ước đạt 4.236 tỷ đồng, trong đó trả tiền bảo hiểm gốc là 3.035 tỷ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2011) và trả giá trị hoàn lại (do huỷ hợp đồng) là 1.200 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ năm 2011).

(ĐTCK).

Comments are closed.