Bảo Hiểm Nhà Rồng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2010

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng (Bảo Long) trân trọng thông báo và kính mời cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 theo kế hoạch như sau:

1. Thời gian tổ chức

– Thời gian : 08h, Thứ Ba, ngày 06 tháng 07 năm 2010

– Địa điểm: FIDECO Tower
– Địa chỉ : Lầu 19, 81 – 85 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu đính kèm: Thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông 2010

Xem thông tin chi tiết về BLIC
VinaCorp

Comments are closed.