Bảo hiểm Nhà Rồng: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2010

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, ngày 06 tháng 7 năm 2010, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng đã đưa ra các quyết nghị sau:
1. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2010

2. Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2010

Xem thông tin chi tiết về BLIC

VinaCorp

Comments are closed.