Bảo hiểm bưu điện quý 1 lãi trên 16 tỷ đồng

DVT.vn) – Trong quý 1, công ty thu phí bảo hiểm hơn 230 tỷ đồng, thu tái bảo hiểm 22 tỷ đồng.
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện (Mã: PTI) công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2011.
Theo đó, PTI thu phí bảo hiểm trong quý hơn 230 tỷ đồng, thu tái bảo hiểm 22 tỷ đồng. Quý này, công ty trích dự phòng phí hơn 41 tỷ đồng.

Doanh thu thuần từ hoạt động tái bảo hiểm đạt 173,1 tỷ đồng, bằng 31% doanh thu thuần năm 2010. Đồng thời, chi trực tiếp cho bảo hiểm trong quý chiếm 102,1 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp đạt 70,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính đạt 25,4 tỷ đồng, chi phí tài chính hơn 12,5 tỷ đồng. Do vậy trong quý 1, công ty lãi trên 12,7 tỷ đồng từ hoạt động tài chính.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt chiếm 5,5 tỷ đồng và 56.5 tỷ đồng.

Tính cả quý 1, lợi nhuận sau thuế đạt 16,1 tỷ đồng và hoàn thành 13% kế hoạch năm 2011 ( 121 tỷ đồng).
 

Thùy Trang
Báo điện tử Doanh nhân Việt Nam toàn cầu

Comments are closed.