Bảo hiểm Bưu điện hợp tác toàn diện với Mai Linh

Công ty C? ph?n B?o hi?m B?u ?i?n (PTI) ?ã ký th?a thu?n h?p tác b?o hi?m xe c? gi?i toàn di?n v?i t?p ?oàn Mai Linh ?ông B?c B?.

Theo th?a thu?n này, PTI s? là ??i tác chi?n l??c cung c?p s?n ph?m b?o hi?m v?t ch?t xe ôtô, b?o hi?m trách nhi?m dân s? và b?o hi?m t? nguy?n cho toàn b? ??i xe c?a Mai Linh t?i ??a bàn ?ông B?c B? (t? Hà T?nh tr? ra).

Là khách hàng chi?n l??c c?a PTI, các ??n v? c?a Mai Linh s? ???c áp d?ng nhi?u ?u ?ãi nh? quy?n ???c l?a ch?n c? s? s?a ch?a, h? tr? nghi?p v? giám ??nh, h? tr? x? lý tai n?n, rút ng?n th?i gian gi?i quy?t t?n th?t…
Trong 12 năm tham gia thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, PTI liên tục đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm 30%. Hiện nay, PTI có 80 sản phẩm bảo hiểm được cung cấp tại 10.000 điểm đại lý trên toàn quốc; trong đó bảo hiểm xe cơ giới của PTI được đánh giá là sản phẩm có mức phí ưu việt. Tỷ lệ bồi thường trung bình hàng năm đạt gần 35% trên doanh thu bảo hiểm./.

P.V (Vietnam+)

Comments are closed.