Bảo hiểm BIDV báo lãi 186 tỷ đồng cả năm 2017

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Theo Báo cáo trước Hội nghị về kết quả kinh doanh của BIC năm 2017, tổng doanh thu phí bảo hiểm của BIC năm qua đạt 1.810 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với năm 2016.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.625 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với năm ngoái.

Xem thêm: bảo hiểm sức khỏe gia đìnhbảo hiểm cho bémua bảo hiểm cho con

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2017 đạt 186 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với năm 2016, hoàn thành 100% kế hoạch năm do Đại hội đồng cổ đông giao.

Trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng Công ty mẹ đạt 213 tỷ đồng, tăng trưởng đột biến 55% so với năm ngoái thông qua việc nhận cổ tức từ LVI chuyển về.

Tỷ lệ bồi thường gốc năm 2017 ở mức 41,6%, thấp hơn 1,3% so với năm 2016 và thấp nhất trong 3 năm gần đây.

BIC đã tiếp tục đẩy mạnh khai thác phân khúc bán lẻ và đạt được nhiều kết quả khả quan, nổi bật là kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) với tốc độ tăng trưởng lên tới 60%.

Năm 2017, BIC được A.M. Best duy trì định hạng năng lực tài chính B+ (Tốt), năng lực tổ chức phát hành bbb-.

Năm 2018, BIC đặt mục tiêu: 2.100 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm, tăng trưởng 16% so với năm 2017; lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng 8% so với năm 2017, đồng thời, phấn đấu có lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Theo (Báo Đầu Tư)