Bảo hiểm BIC bán đấu giá hơn 11 triệu cổ phần

Ngày 5/8/2010, S? Giao d?ch Ch?ng khoán Hà N?i s? t? ch?c ??u giá bán c? ph?n l?n ??u ra công chúng c?a Công ty B?o hi?m BIDV (BIC).

Theo ?ó, BIC s? bán ??u giá 11.512.091 c? ph?n v?i giá kh?i ?i?m là 10.200 ??ng /c? ph?n.

Công ty có v?n ?i?u l? là 660 t? ??ng, tr? s? chính ??t t?i T?ng 10, Tháp A, Tòa nhà Vincom, 191 Bà Tri?u, Hà N?i.

Ngành ngh? kinh doanh chính: Kinh doanh b?o hi?m g?c; Kinh doanh tái b?o hi?m; ??u t? tài chính; Các ho?t ??ng khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t: giám ??nh, t? v?n qu?n lý r?i ro, kinh doanh b?t ??ng s?n, cho vay…
Được biết, tính đến ngày 30/6/2010, tổng tài sản của BIC đạt 3.270,071 tỷ đồng, tăng 175% so với cùng kỳ năm 2009 và tăng 80% so với thời điểm đầu năm 2010. Vốn chủ sở hữu của BIC tính đến thời điểm trên đạt 548,621 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2009. Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt 207,671 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ 2009 và tăng 17% so với thời điểm đầu năm 2010.

Tổng doanh thu toàn công ty 6 tháng đầu năm đạt 346,146 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2009; trong đó, doanh thu phí bảo hiểm đạt 238,512 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2009.

Tổng lợi nhuận trước thuế của BIC đạt 36,298 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2009, trong đó, lợi nhuận từ kinh doanh bảo hiểm đạt 8,889 tỷ đồng và lợi nhuận từ đầu tư tài chính đạt 27,046 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại là 27%, giảm 19% so với cùng kỳ 2009.
Vneconomy

Comments are closed.