Bảo hiểm Bảo Việt đạt 450 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2011

Năm 2012, công ty đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 462 tỷ đồng

altNgày 12/1, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2012.

Theo báo cáo tại hội nghị, tổng doanh thu năm 2011 đạt hơn 5.755 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với năm 2010. Lợi nhuận trước thuế năm 2011 đạt gần 450 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. 

Năm 2012, Bảo hiểm Bảo Việt đặt chỉ tiêu tổng doanh thu đạt hơn 6.580 tỷ đồng, tăng trưởng 14,5% so năm 2011. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2012 đạt 462 tỷ đồng, tăng gần 3% so với thực hiện 2011.

Năm 2012, Tổng công ty sẽ tham gia và thực hiện đề án thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 cũng như thực hiện dự án thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu của Chính phủ.

Nguồn Nhân dân.

Comments are closed.