Bài 8: Nếu có khiếu nại bảo hiểm, phí bảo hiểm của tôi có bị tăng lê

Nếu trong năm bạn có nhiều khiếu nại bảo hiểm và tỷ lệ tổn thất trên phí bảo hiểm cao, khi tái tục hợp đồng, CTBH có thể tăng phí bảo hiểm. Tùy từng CTBH và tính chất cạnh tranh trên thị trường, mức tăng phí sẽ rất khác nhau. Nếu bạn có nhiều tổn thất nghiêm trọng trong năm, có thể CTBH sẽ từ chối tái tục hoặc hủy bỏ đơn bảo hiểm.

 Trong một số trường hợp, bạn không nên đòi bồi thường cho những tổn thất nhỏ vì sẽ làm thống kê tổn thất của bạn rất xấu dẫn đến phí bảo hiểm của bạn bị tăng lên hay bạn sẽ không được giảm phí do không có khiếu nại khi tái tục bảo hiểm.

Comments are closed.