Bài 5 – Những Chi phí người được bảo hiểm phải gánh chịu

Người được bảo hiểm phải chi trả đủ loại phí tổn trong việc chuyên chở hàng hoá. Nói chung, người bảo hiểm không dính líu đến các chi phí thông thường phải gánh chịu liên quan đến việc chuyên chở, nhưng khi các chi phí này liên quan đến một tổn thất được bảo hiểm, hay đề phòng một tổn thất được bảo hiểm thì người bảo hiểm bồi thường các chi phí đó như sau:

Chi phí bất thường:  MIA 1906 (luật bảo hiểm Hàng hải Anh ) gọi là chi phí “riêng”. Nó gồm những chi phí như “phí giám định” và phí ” tu bổ” (“reconditioning costs”), và được bồi thường như một phần của tổn thất bộ phận (thí dụ tổn  thất riêng hay hy sinh tổn thất chung). Trong mọi trường hợp trách nhiệm của người bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm cho cả tổn thất lẫn chi phí.

Chi phí tố tụng và đề phòng tổn thất : (Sue and Labour charges)- Mẫu đơn bảo hiểm SG có điều khoản “tố tụng và đề phòng tổn thất”, điều khoản này quy định người bảo hiểm sẽ thanh toán chi phí riêng mà người được bảo hiểm đã chi trả một cách hợp lý để đề phòng tổn thất hay tổn hại của hàng hoá mà người bảo hiểm phải chịu trách nhiệm. Theo điều khoản này, MIA I906 – mục 78 – người được bảo hiểm có nghĩa vụ áp dụng mọi biện pháp hợp lý để bảo vệ hàng hoá khỏi bị tổn thất. Với điều kiện là người được bảo hiểm tuân thủ nghĩa vụ này, chi phí tố tụng và đề phòng tổn thất được bồi thường thêm vào với tổn thất, ngay cả khi là tổn thất toàn bộ. Điều khoản tố tụng và đề phòng tổn thất ấy không được đưa vào ICC 1982, có thể để tránh chấp bút cổ lỗ của nó. Thay vào đó, ICC 1982(A,B và C) có điều khoản sau:

16 Điều khoản nghĩa vụ của người được bảo hiểm.

Trách nhiệm của người được bảo hiểm, người làm công và đại lý của họ đối với tổn thất được bồi thường là:

16.1 Phải áp dụng những biện pháp có thể coi là hợp lý nhằm mục đích    ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tổn thất đó, va

16.2 Phải đảm bảo là các quyền khiếu nại người chuyên chở, người quản thủ (bailee) hàng hoá hay những người thứ ba khác được bảo lưu và thực hiện thoả đáng.

Và người bảo hiểm sẽ, ngoài phần tổn thất phải bồi thường dưới đây, phải hoàn trả người được bảo hiểm mọi khoản chi phí chi trả một cách hợp lý và thoả đáng trong khi thực hiện nhiệm vụ ấy.Điều khoản này nhằm lưu ý người được bảo hiểm về nghĩa vụ bảo vệ hàng hoá trong quá trình chuyên chở và quy định hoàn trả họ mọi chi phí hợp lý liên quan đến nghĩa vụ ấy. Điều khoản cũng đòi hỏi người được bảo hiểm phải khiếu nại đòi bồi thường người chuyên chở và những người quản thủ khác để đảm bảo quyền thế nhiệm của người bảo hiểm đối với các bên đó không bị yếu thế (not impaired). Cụ thể là điều khoản này kết hợp quy định của điều khoản “tố tụng và đề phòng tổn thất ” vào.Chi phí gửi hàng: (Forwarding Expenses) liệu người bảo hiểm có trách nhiệm về chi phí gửi hàng tiếp theo điều khỏan tố tụng và đề phòng tổn thất không, đây vẫn thường là một đề tài tranh chấp. Để làm sáng tỏ, ICC 1982 (A,B và C) có điều khoản sau:

12 Điều khoản chi phí gửi hàng:

Nếu, do hậu quả của một rủi ro được bảo hiểm bởi bảo hiểm này, việc vận chuyển được bảo hiểm lại kết thúc tại một cảng hay tại một nơi nhận không phải là nơi đối tượng bảo hiểm được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm đến, thì người bảo hiểm sẽ hoàn trả người được bảo hiểm mọi khoản chi phí tăng thêm phải chi ra một cách hợp lý và thoả đáng để dỡ hàng lưu kho và chuyển tiếp tới nơi nhận thuộc phạm vi bảo hiểm này.

Điều 12 này, mà không áp dụng cho tổn thất chung hoặc chi phí cứu hộ, sẽ phải phụ thuộc vào những quy định loại trừ bảo hiểm có trong các điều 4,5,6 và 7 nói trên. mà không bao gồm những chi phí xuất phát từ sai lầm bất cẩn, hoặc g không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính ở người được bảo hiểm hay những ngươì làm công của họ.Cần phải ghi nhận rằng các chi phí này được hoàn trả chỉ khi việc chuyên chở kết thúc trước khi tới nơi đến do một hiểm hoạ được bảo hiểm và số hoàn trả này bị chi phối bởi mọi loại trừ nêu trong điều khoản. Việc đề cập tới chi phí tổn thất chung và chi phí cứu hộ là để nhấn mạnh việc người bảo hiểm không chịu trách nhiệm trực tiếp về các chi phí này, người được bảo hiểm phải đòi bồi thường từ quỹ được lập bởi những khoản đóng góp của các bên cho hành trình này. (Trong thực tế, các chi phí tổn thất chung hay chi phí cứu hộ có nhiều khả năng do người chuyên chở chịu chứ không phải là người được bảo hiểm hàng hoá).

Comments are closed.