Bài 4 – Tổn thất toàn bộ ước tính (Constructive Total Loss)

Khi hàng hoá không phải là một tổn thất toàn bộ ” thực tế” song vì một rủi ro được bảo hiểm mà người được bảo hiểm không thể tiếp tục hành trình và giao hàng tại nơi đến dự định (intended destination), người được bảo hiểm có thể muốn từ bỏ hàng hoá hơn, hay số còn lại của hàng hoá, cho người bảo hiểm và đòi bồi thường tổn thất toàn bộ ước tính.

Luật Bảo hiểm Hàng hải 1906 cho người được bảo hiểm quyền này (tiết 6I), nhưng tuỳ thuộc một số hoàn cảnh. Để tránh ngộ nhận (hiểu nhầm), ICC 1982 (A, B và C) có điều khoản sau:

13 Điều khoản tổn thất toàn bộ ước tính.

Bảo hiểm này không bồi thường tổn thất toàn bộ ước tính trừ khi đối tượng được bảo hiểm bị từ bỏ một cách hợp lý vì hầu như không tránh khỏi tổn thất toàn bộ thực tế hay vì chi phí cứu hàng, tu bổ lại và gửi hàng đến nơi nhận thuộc phạm vi bảo hiểm có thể vượt quá trị giá hàng khi tới nơi nhận.

Để cụ thể hoá khiếu nại đòi bồi thường tổn thất toàn bộ ước tính người được bảo hiểm phải thông báo ý định từ bỏ hàng hoá và đòi tổn thất toàn bộ ước tính đối với người bảo hiểm. Thông báo phải đưa không chậm trễ vì mục đích của nó là để cho người bảo hiểm có cơ hội giảm thiếu hay ngăn ngừa tổn thất. Nghĩa vụ này chỉ được cáo bãi khi thông báo không lợi ích gì cho người bảo hiểm hay khi được người bảo hiểm cáo bãi. Nếu người bảo hiểm chấp nhận thông báo từ bỏ là họ chính thức chấp nhận trách nhiệm về tổn thất và chấp nhận trách nhiệm về những gì còn lại của hàng hoá.Trong thực tế bao giờ người bảo hiểm cũng khước từ thông báo trước đã và như thế dành quyền quyết định cho đến khi nắm đủ các sự kiện. Hành động của người bảo hiểm để hạn chế hay phòng ngừa tổn thất có thể được coi là chấp nhận từ bỏ nên để tránh hoàn cảnh này xảy ra, ICC 1982  (A,B và C) có “điều khoản miễn bãi” (‘waiver clause”). Điều khoản này cũng có trong mẫu SG nhưng đã được chấp bút lại để đưa vào các điều khoản hàng hoá mới để nhấn mạnh là quyền của cả hai bên người được bảo hiểm và người bảo hiểm không bị phương hại bởi các hành động đó và để nêu rõ ý chí ấy.

17  Điều khoản miễn bãi (khước từ)

Mọi biện pháp do người được bảo hiểm hoặc người bảo hiểm thi hành với mục đích cứu vớt, bảo quản hoặc phục hồi đối tượng bảo hiểm sẽ không được xem như là từ chối hoặc chấp nhận việc từ bỏ hoặc phương hại  đến quyền hạn của đôi bên.

Comments are closed.