Bài 3 – Các Loại tổn thất được bảo hiểm bởi ICC1982

Chi phối bởi các rủi ro có trong hay bị loại trừ bởi các điều khoản này, các loại tổn thất sau đây được bồi thường theo cả ba bộ điều khoản:

Tổn thất riêng ( Paticular Average) Theo thuật ngữ bảo hiểm hàng hải từ “tổn thất riêng” có nghĩa “tổn thất bộ phận của đối tượng được bảo hiểm gây ra bởi một hiểm hoạ được bảo hiểm”. Trong thực tế nó được áp dụng cho mọi tổn thất xảy ra bộ phận bất ngờ cho dù có đủ điều kiện về nguyên nhân trực tiếp hay không. Thuật ngữ này không được xác định trong ICC 1982 nhưng vẫn được sử dụng bởi những người trong nghề cho tất cả các tổn hại xẩy ra bất ngờ liên quan đến bảo hiểm. Cả ba bộ ICC 1982 đều bảo hiểm hoàn toàn tổn thất riêng.

Hy sinh tổn thất chung (General Average Sacrifice)     Điều này xảy ra khi hàng hoá được bảo hiểm bị hy sinh một phần hay toàn bộ trong hành động tổn thất chung. Miễn là hành vi tổn thất chung không phát sinh từ những loại trừ minh thị trong ICC ấy, người bảo hiểm phải chịu trách nhiệm về số tiền bảo hiểm nếu hy sinh này đưa tới tổn thất toàn bộ của hàng hoá, hay một tỉ lệ của số tiền bảo hiểm bằng cách áp dụnh tỉ lệ giảm trị  do hy sinh gây ra so với số tiền bảo hiểm, nếu chỉ một phần hàng hoá bị hy sinh.

Tổn thất toàn bộ thực tế ( Actual Total Loss ) Chỉ có ” tổn thất toàn bộ” trong bốn trường hợp:1. Hàng hoá bị hoàn toàn huỷ hoại ( destroyed ) 2. Người được bảo hiểm bị tước đoạt không lấy lại được ( irretrievably deprived) hàng hoá.3. Hàng hoá không còn là vật thể bảo hiểm ( gọi là ” loss of specie “).4. Hàng hoá ở trên tầu mà tầu được tuyên bố ” mất tích ” ( posted as “missing”)Tuỳ theo rủi ro được bảo hiểm hay bị loại trừ bởi điều khoản, cả ba bộ ICC 1982 bảo hiểm cả tổn thất toàn bộ thực tế.

(còn nữa) 

Comments are closed.