Bài 25 – Điều khoản hàng hoá học hội (hàng không ) – điều khoản 259

Không có bộ điều khoản hàng hoá chuẩn bảo hiểm cho hàng bưu phẩm, khi hàng được gửi bằng đường biển hoặc máy bay. Người gửi hàng không kiểm soát được toàn bộ quá trình chuyên chở hàng hoá khi hàng được gửi qua đường bưu điện, do vậy chỉ có một vài điểm trong những điều kiện đưa ra mà người được bảo hiểm không thể tuân theo

. Do đó, điều khoản hàng hoá chuẩn cho chuyên chở hàng bằng đường hàng không loại trừ những bưu phẩm gửi qua đường bưu điện.

 

Các rủi ro được icc bảo hiểm (hàng không)

 

Các điều khoản dưới đây giống hệt với các điều khoản tương ứng ở trong ICC (1982) A do vậy không cần phải bình luận gì thêm ngoài bảng so sánh các số tham khảo điều khoản dưới đây:

 

Đối tượng điều khoản ICC (hàng không) ICC (hàng hải) A
Hành động xấu cố ý của người được bảo hiểm 2.1 4.1
Rò chảy thông thường 2.2 4.2
Đóng gói không đủ 2.3 4.3
Nội tỳ 2.4 4.4
Chậm chễ 2.6 4.5
Người khai thác máy bay mất khả năng tài chính,…* 2.7 4.6
Vũ khí hạt nhân 2.8 4.7

Loại trừ này đề cập đến người kinh doanh máy bay, trứ không phải là người kinh doanh tàu biển như ở trong điều khoản hàng hải.

 

Máy bay/phương tiện vận chuyển không phù hợp để chuyên chở

 

Những quy định đề cập đến việc tàu đủ khả năng đi biển trong điều khoản 5 của điều khoản hàng hải không có trong điều khoản hàng hoá đường hàng không, do vậy đây là một sự thiếu xót. Tuy nhiên, loại trừ không phù hợp để chuyên chở cũng được áp dụng cho hàng không, do vậy, do vậy khi quy định này áp dụng cho vận chuyển đường bộ và đường không, nội dung của điều khoản 5.1 trong điều khoản A hàng hải được đưa vào điều khoản 2.5 của điều khoản hàng hoá hàng không.

 

2.5 tổn thất, hư hại hoặc chi phí do máy nay, phương tiện vận chuyển, công ten nơ hoặc liftvan không phù hợp để chuyên chở đối tượng bảo hiểm một cách an toàn,  khi người được bảo hiểm giấy kín sự việc không phù hợp này tại thời điểm đối tượng bảo hiểm được xếp lên đó.

 Vì điều khoản hàng không bảo hiểm cho hàng từ kho đến kho, loại trừ này cũng áp dụng cho công ten nơ,…

Loại trừ hàng không và đình công

 Điều khoản loại trừ chiến tranh và đình công (3 và 4) trong điều khoản hàng hoá hàng không giống hệt với điều khoản 5 và 6 trong điều khoản A hàng hải , thậm chí cả đối với loại trừ mìn còn xót lại,…

điều khoản hàng hoá hàng không – phạm vi bảo hiểm

 

Bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực, như ở trong điều khoản A hàng hải, và tiếp tục có hiệu lực trong xuốt quá trình vận chuyển thông thường, kết thuc skhi hàng được giao vào kho cuối cùng, như trong điều khoản A. Những qui định tương tự áp dụng cho việc phân bổ và phân phối hàng trược khi giao hàng, khác biệt duy nhất chỉ là ở thời hạn. Điều khoản hàng hoá hàng không áp dụng cho thời hạn 30 ngày sau khi dỡ hàng khỏi máy bay, so với 60 ngày sau khi hoàn tất dỡ hàng khỏi tàu biển, như trong điều khoản A hàng hải. Thời hạn này cũng áp dụng cho điều khoản chấm dứt hợp đồng vận tải, mà ngoài ra nó có giống với thời hạn trong điều khoản A hàng hải.

 Điều khoản “thay đổi hành trình” (điều khoản 7) trong điều khoản hàng hoá hàng không hoàn toàn giống với điều khoản thay đổi hành trình (điều khoản10) trong điều khoản A hàng hải.điều khoản hàng hoá hàng không có những điểm chung với icc a (1982)

Những điều khoản còn lại trong điều khoản hàng hoá hàng không giống với điều khoản tương tự với điều khoản này trong ICC (1982) A, do vậy không cần bình luận gì thêm ngoài bảng so sánh số dẫn chiếu:

 

Đối tượng điều khoản Điều khoản hàng hoá chiến tranh số ICC A số
Quyền lợi bảo hiểm 8.1 – 8.2 11.1 – 11.2
Chi phí chuyển tiếp 9 12
Tổn thất toàn bộ ước tính 10 10
Giá trị gia tăng 11.1 – 11.2 14.1 – 14.2
Mất hiệu lực (not to inure) 12 15
Trách nhiệm của người được bảo hiểm 13 16
Khước từ 14 17
Giải quyết hợp lý 15 18
Luật và tập quán Anh 16 19
Ghi chú “held cover” Ghi chú phía dưới Ghi chú phía dưới

Lưu ý là điều khoản hàng hoá hàng không bao gồm một bộ 16 điều khoản, trong khi điều

khoản hàng hoá đường biển A , mà đã có bảng so sánh ở trên, bao gồm 19 điều khoản. Lý do của sự khác biệt này là điều khoản hàng hoá hàng không đã bỏ sót điều khoản 2 và 3 của điều khoản A, và loại trừ không phù hợp (một điều khoản riêng biệt ở trong điều khoản A hàng hải – điều khoản 5) được đưa vào trong điều khoản “loại trừ chung” (điều khoản 12) trong điều khoản hàng hoá hàng không

Comments are closed.