Bài 23 -Điều khoản chiến tranh học hội (bưu phẩm gửi bưu điện ) – điề

Không có một bộ điều khoản chuẩn nào mà bảo hiểm cho việc gửi qua được bưu điện mà không phải là đối với các rủi ro chiến tranh. Thông thường thì khi hàng được gửi bằng đường bưu điện, thì có thể là đơn bảo hiểm “block” sẽ được ký trên cơ sở điều kiện “mọi rủi ro”, bảo hiểm cho hàng hoá trong xuốt thời gian chuyên chở.

Đơn bảo hiểm này sẽ loại trừ các rủi ro chiến tranh, và sẽ có thể phụ thuộc vào điều kiện A ICC, ngay khi áp dụng cho hình thức vận chuyển này.

 

Nếu rủi ro chiến tranh được bảo hiểm, điều khoản 257 sẽ được đính kèm vào đơn bảo hiểm

 

Những rủi ro được bảo hiểm bởi điều khoản chiến tranh (qua đường bưu điện)

 

Điều khoản này giống hệt với điều khoản chiến tranh của học hội (hàng hoá), do vậy không cồn phải giải thích gì thêm (xem điều khoản 1&2)

 

những rủi ro được loại trừ khỏi điều khoản chiến tranh (qua đường bưu điện)

 

Những loại trừ dưới đây giống hệt với những loại trừ trong điều khoản chiến tranh của học hội (hàng hoá), do vậy không cần bình luận gì thêm.

 

Đối tượng loại trừ Điều khoản chiến tranh (bưu điện) Chiến tranh (hàng hoá)
Hành động xấu cố ý của người được bảo hiểm 3.1 3.1
Rò chảy thông thường 3.2 3.2
Đóng gói không đầy đủ 3.3* 3.3
Nội tỳ 3.4 3.4
Chậm chễ 3.5 3.5
Hành trình thất bại 3.6 3.7
Vũ khí nguyên tử 3.7 3.8

* Cho dù điều khoản 3.3 giống như điều khoản này ở trong điều khoản chiến tranh hàng hoá, điều lý thú là một ai đó lại nghĩ là người được bảo hiểm xếp hàng vào một công tên nơ hoặc liftvan để chuyển bằng đường bưu điện. Không nghi ngờ gì nữa, cho dù nội dung của nó là như thế nào, người thảo điều khoản  quyết định sử dụng đầy đủ điều khoản đã được chấp nhận này để tránh việc phải soạn thảo ra một điều khoản riêng biệt cho việc gửi qua đường bưu điện.

 

Lưu ý là điều khoản loại trừ chiến tranh 3.6 (người chuyên chở mất khả năng tài chính,…) không được đưa vào điều khoản gửi bằng được bưu điện. Mục đích của loại trừ trong các bộ điều khoản khác là để giải thoát trách nhiệm cho người được bảo hiểm khỏi việc đặt hàng hoá dưới sự chăm sóc của người “bailee” không mong muốn, nhưng người được bảo hiểm không kiểm soát được vấn đề này khi đề cập đến việc gửi bằng đường bưu điện, do vậy không yêu cầu loại trừ này. 

          

Vì lý do mà người được bảo hiểm không kiểm soát được phương tiện chuyên chở, điều khoản “tàu không đủ khả năng đi biển và không phù hợp để đi biển” không có trong điều khoản chiến tranh (bưu điện), dù là có người còn đang nghi ngờ là có nên đưa vào điều khoản mà từ bỏ vi phạm đảm bảo tàu đủ khả năng đi biển mà vấn đề này được MIA đề cập trong mọi đơn bảo hiểm chuyến và điều khoản này có thể áp dụng cho gửi bưu điện bằng đường biển. Điều khoản chiến tranh bưu phẩm đã bỏ sót điều khoản này (điều khoản 4.2 trong điều khoản chiến tranh hàng hoá).

 

Các rủi ro chiến tranh – gửi bằng bưu điệu – thời hạn bảo hiểm

 Cho dù đã trở thành tập quán đối với người bảo hiểm hàng hoá khi tránh bảo hiểm cho các rủi ro chiến tranh ở trên mặt đất, tập quán này không áp dụng cho gửi qua đường bưu điện, trừ khi hàng hoá được bảo hiểm vẫn còn nằm trong kho của người đóng gói. Thời hạn bảo hiểm được mô tả trong điều khoản 4, được trích dẫn dưới đây:

4          Điều khoản vận chuyển (transit clause)

Bảo hiểm này có hiệu lực chỉ khi đối tượng bảo hiểm và bất kỳ phần nào của đối tượng bảo hiểm mà phần đó đã rời kho của người gửi tại một địa điểm được qui định trong bảo hiểm này để bắt đầu vận chuyển và tiếp tục có hiệu lực, nhưng loại trừ khoảng thời gian mà đối tượng bảo hiểm nằm trong kho của người gửi hàng, cho đến khi đối tượng bảo hiểm và bất kỳ phần nào của đối tượng bảo hiểm mà phần đó đã được chuyển đến địa chỉ ở trên bao bì bưu phẩm khi đó bảo hiểm này sẽ hết hiệu lực.

 

Điều khoản này dường như là đã rất rõ ràng và chỉ cần bình giải đôi chút, nhưng cần lưu ý là không có thời hạn bảo hiểm nào bảo hiểm tại mọi vị trí của quá trình chuyên chở, không giống như điều khoản chiến tranh hàng hoá mà hạn chế bảo hiểm sau khi tàu chuyên chở đến cảng dỡ hàng. Thú vị khi để ý là điều khoản 5, được trích dẫn dưới đây, khiến cho điều khoản này trở thành “quan trọng bậc nhất”, cùng với loại trừ mất tác dụng (frustration) và loại trừ vũ khí hạt nhân, cho dù điều khoản này có chút ít hạn chế đối với phạm vi bảo hiểm.

 

5          Bất cứ cái gì được qui định trong hợp đồng này mà mâu thuẫn với điều khoản 3.6, 3.7 hoặc 4, trong một trừng mực nào đó sẽ trở nên vô hiệu.

 

Mọi rủi ro – điều khoản bưu phẩm – phổ biến với điều khoản chiến tranh hàng hoá

 

Điều khoản còn lại trong điều khoản chiến tranh bưu phẩm giống hệt với điều khoản này trong điều khoản chiến tranh hàng hoá, do vậy không cần bình luận gì thêm, dưới đây là bảng so sánh các điều khoản

 

Đối tượng điều khoản Điều khoản chiến tranh (bưu điện) Điều khoản chiến tranh (hàng hoá)
Quyền lợi bảo hiểm 6 8
Trách nhiệm của người được bảo hiểm 7 11
Từ bỏ 8 12
Gửi đi hợp lý 9 13
Luật và tập quán Anh 10 14

 

Các rủi ro chiến tranh – điều khoản chiến tranh hàng hoá còn sót lại từ điều khoản chiến tranh các bưu phẩm

 

Điều khoản chiến tranh hàng hoá dưới đây không được đưa vào điều khoản chiến tranh các bưu phẩm

 

Tên điều khoản Tham chiếu điều khoản chiến tranh hàng hoá
Chủ tàu mất khả năng tài chính 3.6
Tàu không đủ khả năng đi biển hoặc không phù hợp cho việc chuyên chở hàng (xem bình giải ở phần trước đề cập đến cam kết tàu đủ khả năng đi biển) 4.1
Thay đổi tuyến đường 5.2 – 3 & 5.5
Xà lan (giới hạn về phạm vi) 5.4
Thời hạn (time limits) 5.1.2 – 4 & 5.4
Giời hạn nội thuỷ 5
Thay đổi hành trình 6
Giá trị gia tăng 9
Mất hiệu lực (not to inure) 10
Khi chú held covered Ghi chú phía dưới

Những điều khoản này bị bỏ sót bởi vì mục tiêu của điều khoản khó có thể thực hiện được, liên quan đến bưu phẩm, hoặc bởi vì người ta cho răng mục tiêu điều khoản không thể áp dụng cho hình thức vận chuyển này.

Comments are closed.