Bài 21 – Điều khoản đình công học hội (hàng hoá ) – điều khoản 256

Cho du? ??n ba?o hiờ?m ha?ng ha?i SG khụng bao gụ?m chiờ?n tranh, ba?o loa?n va? ba?o ?ụ?ng dõn s?? (n??m ngoa?i thuõ?t ng?? “c???p biờ?n”, ma? nao gụ?m nh??ng ke? nụ?i loa?n ma? tõ?n cõng ta?u t?? trờn b??)

, đã thập tập quán đối với người bảo hiểm trong nhiều năm khi đưa vào đơn bảo hiểm một điều khoản (điều khoản F.S.R. & C.C ) để đảm bảo chắc chắn là người được bảo hiểm phải đàm phán mua bảo hiểm đình công,… một cách riêng lẻ, thậm chí khi đơn bảo hiểm “mọi rủi ro”, và trả một khoản phí phụ phù hợp để bảo hiểm thêm rủi ro. ICC (1982) kế tiếp tập quán này bằng cách đưa một điều khoản “loại trừ đình công” vào trong cả 3 bộ điều khoản mới, cho dù điều khoản B và C không bảo hiểm bất kỳ rủi ro nào mà có thể được xem là một dạng rủi ro đình công. Thậm chí đưa vào thêm điều khoản “hư hại do hành động ác ý” cũng không bảo hiểm các rủi ro đình công, điều khoản này vẫn phụ thuộc vào  các loại trừ được liệt kê trong điều khoản B và C.

 

Trước khi đưa ra các điều khoản 1982, việc loại bỏ điều khoản “miễn rủi ro đình công bạo động và bạo loạn dân sự” khiễn cho những điều khoản đình công tiêu chuẩn trở thành một phần của đơn bảo hiểm hàng hải     .  Tập quán này đã không được tiếp tục áp dụng trong ICC (1982), do vậy, việc loại bỏ đơn thuần điều khoản loại trừ đình công trong điều khoản A,B và C  chỉ áp  dụng đối với bảo hiểm được quy định trong điều khoản 1,2 và 3 của các điều khoản liên quan. Do vậy, điều khoản loại trừ đình công có bị loại bỏ hay không, thì nó vẫn cần phải đính kèm vào điều khoản đình công của học hội (hàng hoá), một các thủ công, vào đơn bảo hiểm, nếu các rủi ro đình công được bảo hiểm.             

                                          

Trên thực tế, thông thường các rủi ro đình công và chiến tranh được bảo hiểm, khi nhận được thanh toán phí phụ riêng lẻ, do vậy người ta thông thường muốn nhìn thấy điều khoản đình công và chiến tranh trong cùng một đơn bảo hiểm. Tuy nhiên, các điều khoản đình công được thiết kế sao cho chúng có thể được sử dụng một cách riêng lẻ  tách khỏi bảo hiểm các rủi ro chiến tranh và bảo hiểm hàng hải, nếu thấy cần thiết.

Comments are closed.