Bài 2 – Hình thức mới của bảo hiểm hàng hoá

 Công việc sửa đổi ICC 1983 sẽ là một công việc đơn giản hơn bằng cách thêm vào các mục mà người ta muốn giữ từ mẫu đơn SG.

Tuy nhiên, nhân cơ hội này các người bảo hiểm đã quyết định loại bỏ phạm vi bảo hiểm do điều khoản FPA và WA cung cấp và thay thế bằng một hình thức đảm bảo mới. Hình thức bảo hiểm “All Risks” vẫn được giữ nguyên trong điều khoản “A” mới (CL252). Hình thức bảo hiểm mới được thể hiện trong bộ điều khoản hoàn toàn mới, gọi là điều khoản (B) (CL253) và (C) (CL254). Hình thức bảo hiểm mới này không giới hạn tổn thất riêng như trong các điều khoản FPA và WA. Khác biệt duy nhất giữa (B) và (C) là ở các rủi ro được bảo hiểm. Do đó, ngoài”điều khoản rủi ro”, điều khoản (B) và (C) giống nhau. 

Comments are closed.