Bài 18 – Những lưu ý thêm đối với các điều khoản A, B &C

rủi ro bảo hiểm (RISKS “HELD COVERED”)Không có rủi ro nào được  “tiếp tục bảo hiểm” bởi các điều khoản này nếu người được bảo hiểm không  thông báo ngay tình trạng ngay khi được biết có rủi ro xảy ra. Không thể chờ để xem tổn thất có phát sinh rồi mới báo người bảo hiểm. ở dưới chân các điều khoản A, B và C có ghi chú về việc này:

Ghi chú – Người được bảo hiểm cần thông báo ngay cho người bảo hiểm khi được biết có một sự cố được “bảo yếm” theo bảo hiểm này và quyên về bảo hiểm này lệ thuộc việc thi hành nghĩa vụ ấy.

 

điều khoản bảo hiểm hàng hoá của hội (1963)

 Dù rằng đôi lúc có đề cập đến điều khoản 1963 song cuốn sách này không có ý định so sánh phạm vi bảo hiểm trong các điều khoản 1982 với phạm vi bảo hiểm trong các điều khoản 1963. Tuy nhiên, những người sử dụng ngoài thực tế cần nhớ là điều khoản 1963 còn được sử dụng đến cuối tháng ba năm 1983, khi đó học hội Bảo hiểm Luân Đôn mới rút bỏ. Phân tích điều khoản 1963 có ở trong cuốn “Bảo hiểm hàng hải – tập 2 – thực tiến bảo hiểm hàng hoá” (tác giả Brown và Hovito), do witherby lc đb.ltd. phát hành. Tuy nhiên, cần lưu ý đến khác biệt quan trọng sau đây giữa điều khoản 1963 và điều khoản 1982. Điều khoản “thay đổi hành trình” trong điều khoản 1982 không còn có đoạn “tiếp tục duy trì bảo hiểm với một mức phí bảo hiểm sẽ được thoả thuận trong trường hợp ……Mọi thiếu sót, sai lầm trong việc khai quyền lợi tàu hay hành trình”. Điều này dường như không có gì quan trọng trong thực tiễn bảo hiểm theo hợp đồng bao ngày nay, nhưng nó lại liên quan chặt chẽ đến những trường hợp rủi ro được mua bảo hiểm tạm thời. Một điểm nữa cần ghi nhận là việc bỏ điều khoản loại trừ chiến tranh và đình công trong các điều khoản 1982 không có ý nghĩa là đương nhiên đưa điều khoản chiến tranh và đình công vào đơn bảo hiểm.

Comments are closed.