Bài 15 – Luật và tập quán nước Anh

Cả ba bộ điều khoản ICC 1982 đều có điều khoản sau:

19.        Điều khoản luật và tập quán Anh

Bảo hiểm này được chi phối bởi luật và tập quán Anh.Khi các điều khoản này được đính kèm vào đơn bảo hiểm do “The Institute of London Underwriters” (“Hiệp hội Bảo hiểm Luân Đôn”) hay LLoyd’s phát hành thì các đơn bảo hiểm này bị chi phối bởi luật pháp Anh (English jurisdition) vì đã qui định trên mẫu đơn bảo hiểm tương ứng. Khi ICC 1982 được đính vào mẫu đơn bảo hiểm nào khác thì quyền tài phán sẽ theo qui định trên đơn bảo hiểm ấy.

Mục đích của điều khoản nói trên là nhằm qui định một cơ sở ,về luật pháp và tập quán, mà nó phù hợp với quan niệm của Uỷ ban kỹ thuật và điều khoản khi soạn thảo các điều khoản. Việc cố gắng giải thích các điều khoản liên quan đến một luật hay tập quán nào khác có thể dẫn tới sự tối nghĩa mà người soạn thảo muốn tìm cách tránh.

Comments are closed.