Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị ngành Bảo hiểm năm 2009

hoi_thao_ve_thue_tai_bao_hiem_resize.jpgNgày 23/2/2009, tại trụ sở Bộ Tài chính đã diễn ra Hội nghị ngành Bảo hiểm năm 2009 do Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm tổ chức dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà. Đến dự hội nghị có đại diện Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Vụ Tổ chức Cán bộ và Hiệp hội, các doanh nghiệo bảo hiểm, môi giới bảo hiểm.

 

Tại Nghị định số 118/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính đã nêu rõ chức năng Quản lý nhà nước về bảo hiểm. Theo đó Bộ Tài chính có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách phát triển thị trường bảo hiểm. Về cơ cấu tổ chức, để thực hiện chức năng trên, Vụ Bảo hiểm được chuyển thành thành Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm.

 

Căn cứ Nghị định của Chính phủ, ngày 12/2/2009, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 288/QĐ – BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, theo đó Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm là đơn vị thuộc bộ máy quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm trong phạm vi cả nước; trực tiếp quản lý giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Tiếp sau phần giới thiệu về tổ chức bộ máy mới, Hội nghị ngành Bảo hiểm năm 2009 đã tập trung nghe trình bày báo cáo về  các nội dung sau:

          Tổng quan ngành Bảo hiểm Việt Nam năm 2008 và định hướng phát triển năm 2009;

          Báo cáo chuyên đề Thị trường Bảo hiểm phi nhân thọ năm 2008;

          Báo cáo chuyên đề Thị trường Bảo hiểm nhân thọ năm 2008;

          Báo cáo chuyên đề về hoạt động môi giới bảo hiểm 2008;

          Báo cáo chuyên đề về kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm;

          Báo cáo chuyên đề Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình các thị trường bảo hiểm năm 2008, đại diện Hiệp hội, các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phát biểu đóng góp ý kiến nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong năm 2009. Thứ trưởng Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo và kết thúc Hội nghị.

 

Theo Baohiem.pro.vn

Comments are closed.